புதன், 22 பிப்ரவரி, 2017

சகலர்.பிரளயாகலர்..விஞ்ஞானகலர் !

சகலர்.பிரளயாகலர்..விஞ்ஞானகலர் !

சகலர் என்பவர்கள் சராசரி மனிதர்கள்....அவர்கள் ஆணவம், மாயை.கன்மம்.,என்னும் மூன்றும் உள்ளவர்கள் .

 அதாவது இயற்கையாகிய ஆணவமும் ...,இயற்கையில் செயற்கையாகிய மாயையும்,...,செயற்கையாகிய( காமியம் அல்லது ) கன்மமும் .. இம்மூன்றும் உள்ளவர்கள் .

ஆணவம் என்பது;-- இயற்கையாக ஆன்மாவுடன் கூடவே வந்தது,  இறுதிவரை  கூடவே இருக்கும்.. மாயை என்னும் உடம்பும் ,கன்மம் என்னும் வினைகளும் நீங்கியபின் ,முழுமையான அருளைப் பெற்று ,ஆன்ம தேகம் என்னும் சுத்த தேகம் ,பிரணவ தேகம்,ஞான தேகம் என்னும் முத்தேக சித்திப்   பெற்று,கடவுள் ஏற்றுக் கொள்ளுகின்ற வரையில் ஆணவம் ஆன்மாவிற்குத்  துணையாக இருக்கும்.அதன்பின்தான் ஆணவம் விலகும் ...

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

ஆணவமாம் இருட்டு அறையில் கிடைந்த சிறியேனை
அணிமாயை விளக்கு அறையில் அமர்த்தி அறிவளித்து
நீணவமாம் தத்துவப் பொன் மேடைமிசை யேற்றி
நிறைந்த அருள் அமுதளித்து நித்தமுற வளர்த்து
மாணுற எல்லா நலமும் கொடுத்து உலகு அறிய
மணி முடியும் சூட்டிய என் வாழ் முதலாம் பதியே
ஏணுற சிற்சபையின்  இடத்தும் பொற்சபையின் இடத்தும்
இலங்கு நடத்தரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே !

என்னும் பாடல் வாயிலாக ஆணவத்தைப் பற்றி வள்ளலார்  தெளிவுப் படுத்துகின்றார் .


மாயை என்பது ;--ஆன்மாவிற்கு இயற்கையில் செயற்கையானது.  பஞ்ச பூதக் கருவிகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் வீடு கட்டிக் கொடுக்கும் செயல் புரிவது மாயை என்பதாகும் ,ஆன்மா வாழ்வதற்காக கட்டிக் கொடுப்பது தான் மாயையின் வேலையாகும்,அதனால்தான் அதற்கு இயற்கையில் செயற்கை என்று பெயர் ,....,நல்வினை ,தீவினை என்னும் கன்மம் நீங்காத வரை , இறப்பு பிறப்பை  உண்டாக்கி ,அதன் தன்மைக்குத் தகுந்தாற்போல் , ஐம்பூத உடம்பை கட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும்.ஆன்மாவில் பற்றி உள்ள,அதாவது  மறைத்து உள்ள,அறியாமை என்னும் மாயாத்  திரைகள் நீங்கி முழுமையான அருளைப் பெற்று ,இனி ஆன்மாவிற்கு உடம்பு தேவை இல்லை என்று ,.அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து ,அனுமதிப் பெற்ற பின்தான்,ஆன்மாவிற்கு வீடு கட்டிக் கொடுக்கும், தன்னுடைய வேலையை நிறுத்திக் கொள்ளும்,அதுவரை மாயையின் வேலை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்..இது எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் பொருந்தும்.

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

பெருமாயை  என்னும் ஒரு பெண்பிள்ளை நீ தான்
பெற்ற உடம்பு இது சாகாத சுத்த உடம்பாக்கி
ஒரு ஞானத் திருவமுதம் உண்டு ஓங்குகின்றேன் நின்
உபகரிப்போர் அணுத் துணையும் உளத்திடை நான் விரும்பேன்
அருளாய ஜோதி எனக்கு உபகரிக்கின்றது நீ
அறியாயோ என்னளவில் அமைக அமர்க
தெருளாய உலகிடை என் சரிதம் உணர்ந்திலையோ
சிற்சபை என் அப்பனுக்குச் சிறந்த பிள்ளை நானே !

மாயையால் கட்டிக் கொடுப்பட்ட உடம்பை அருள் ஒளியால் வேதித்து ஒளி உடம்பாக மாற்றிக் கொள்கின்றார் நமது வள்ளலார் .,சிறந்த பிள்ளை என்ற பட்டமும் பெற்றுக் கொள்கின்றார் .

கன்மம் என்பது ;--- ஆன்மாவானது உயிர் எடுத்து,உடம்பு எடுத்து இந்த உலகில் வாழ வருகின்றது,அதற்கு இறைவனால் மூன்று சுதந்திரம் கொடுக்கப் படுகின்றது.அவைகள் எனது யான் என்னும் தேக சுதந்திரம் போக சுதந்திரம் ஜீவ சுதந்திரம் என்னும் மூவகை சுதந்திரம் கொடுக்கப் படுகின்றது.

இந்த உலகில் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ''காமியம் என்றும்  கன்மம் என்றும்''' கர்மா என்றும்   பெயராகும் ,உயிருக்காகவும்,உடம்பிற்காகவும் போகத்திற் காகவும் ,வாழ்ந்து கொண்டு உள்ளது,அந்த போக வாழ்க்கையே,நல்வினைகளாக, தீய வினைகளாக மாற்றம் அடைந்து ஆன்மாவை சுற்றி திரைகளாக மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது.அதற்குப் பெயர்தான் கன்மம் என்றும், காமியம் என்றும்,வினைகள் என்றும்  சொல்லப் படுகின்றது.

அந்த கன்மம் என்னும் காமியத்தின் வழியாக உலக  அற்ப இச்சைகளுக்கு ஆட்பட்டு ,இந்திரியங்களாலும்,கரணங்களாலும்,அதிகமாகப்  பெறப்பட்டு இறுதியில் மரணம் வந்து விடுகின்றது...இவை அனைத்திற்கும்  காரண காரியமாக இருப்பது ''மனம்'' என்னும் கருவிதான் ..

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

மனம் எனும் ஓர் பேய்க்குரங்கு  மடைப்பயலே நீ தான்
மற்றவர்போல் எனை நினைத்து மருட்டாதே கண்டாய்
இனமுற என் சொல் வழியே யிருத்தி எனில் சுகமாய்
இருந்திடு நீ என் சொல்வழி ஏற்றிலை யானாலோ
தினை அளவும்  உன் அதிகாரம் செல்ல வொட்டேன் உலகம்
சிரிக்க உனை அடக்கிடுவேன் திருவருளால் கணத்தே
நனவில் எனை அறியாயோ யார் என இங்கு இருந்தாய்
ஞான சபைத் தலைவனுக்கு நல்ல பிள்ளை நானே !

என, மனத்தை அடக்கி ,புறத்திலே செல்ல விடாமல் ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ள வைத்தவர் வள்ளலார் .அதனால் தான் சிற்சபையின் கண் மனதை செலுத்துங்கள் என்கின்றார் வள்ளலார் ..மேலும் ஜீவ காருண்யம் என்னும் உயிர் இரக்கக் ''கருணையாலும்'',இடைவிடாது இறைவனை தொடர்பு கொள்ளும் ''சத் விசாரத்தாலும்'' மட்டுமே கன்மம் என்னும் வினைகள் நீங்கி அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் இருந்து அருளைப் பெற முடியும்

மேலும் கன்மத்தை விரட்டும் பாடல் !

கன்மம் எனும் பெரும் சிலுகுக் கடுங் கலகப்பயலே
கங்கு கரை காணாத கடல்போலே வினைகள்
நன்மையொடு தீமை எனப் பல விகற்பங் காட்டி
நடத்தினை நின் நடத்தை எல்லாம் சிறிது நடவாது
என் முன் இருந்தனை எனில் நீ அழிந்திடுவாய் அதனால்
இக்கணத்தே நின் இனத்தோடு ஏகுக நீ இலையேல்
இன்மையுற மாய்த்திடுவேன் என்னை அறியாயோ
எல்லாஞ் செய் வல்லானுக்கு இனிய பிள்ளை நானே !

என கன்மம் என்னும் வினைகள் தன்னை வந்து சேரா வண்ணம் விரட்டி அடிக்கின்றார் ...எனவே செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் வினைகளாக வந்து ஆன்மாவை மறைத்துக் கொள்கின்றன .எனவே தீவினைகள் சேராமல் நல் வினைகளை செயல்படுத்த வேண்டும்.

மேலே கண்ட செயல்கள் யாவும் சாதாரண ஜீவர்கள் என்னும் சகலர் என்பவர்களுக்கு ஆணவம், மாயை ,கன்மம் ,என்பது பொருத்தமானதாகும் ..

பிரளயாகலர் என்பவர்கள் ;---இயற்கையாகிய ஆணவமும்  ...இயற்கையில் செயற்கையாகிய மாயையும் மாத்திரம் உள்ளவர்கள் ...

உலக போகத்தை நீக்கி கன்மத்தை விளக்கி,காமத்தை நீக்கி  இறைவன் அருளைப் பெற காத்திருப்பவர்கள் பிரளயாகலர் என்பவர்கள் .இவர்கள் யோகிகள் எனப்படுபவர்கள் .

விஞ்ஞானகலர் என்பவர்கள் ;--இயற்கையாகிய ஆணவம் மாத்திரம் உள்ளவர்கள்..இவர்கள் உலக போகத்தை விளக்கி ,காமத்தை நீக்கி,உடல் மீதும்,உயிர் மீதும்,பற்று இல்லாமல் அதாவது .தேக சுதந்தரம் ,போக சுதந்திரம்,ஜீவ சுதந்திரம் என்னும் மூவகை சுதந்தரமும் இல்லாமல் திருவருள் சுதந்திரத்திற்காக காத்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் ..இவர்களுக்கு ஞானிகள் என்று பெயர் ..அதற்கு மேல் நிறைய படிகள் உள்ளன ...

நாம் சகலர் என்பதை உணர்ந்து .வள்ளலார் சொல்லி உள்ள சுத்த சன்மார்க்க உண்மை  நெறியை உண்மையாகப் பின் பற்றி வாழ்ந்தால் மட்டுமே இறைவன் அருளைப் பெற்று மரணத்தை வெல்ல முடியும்,வேறு எந்த வழிகளில் சென்றாலும் அருளைப் பெற முடியாது என்பது திண்ணம் ..

ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறு ஒன்றை
நாடாதீர் பொய் உலகை நம்பாதீர் --வாடாதீர்
சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்ந்திடுமின் சத்தியம் நீர்
நன்மார்க்கம் சேர்வீர் இந்நாள் !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
9865939896 .   


தீர்ப்பு வந்த அன்று எழுதிய கட்டுரை:

தீர்ப்பு வந்த அன்று எழுதிய கட்டுரை:( சாரு)
இந்நேரம் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் என்னென்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிப் பாருங்கள். நூற்றுக் கணக்கான பஸ்கள் எரிந்திருக்கும். சும்மாவா எரிப்பார்கள்? உள்ளே மாணவிகளையும் போட்டு எரிப்பார்கள். தமிழ்நாடு பூராவும் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டது போல் கடைகள் அடைத்திருக்கும். வெளியூர் செல்பவர்கள் ரயில் நிலையங்களிலும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளிலும் கிடந்து அவதிப்பட்டிருப்பார்கள். சாப்பாட்டுக்கு ஓட்டலையே நம்பியிருப்பவர்கள் பட்டினி கிடந்திருப்பார்கள். கட்சித் தொண்டர்கள் விரலையும் நாக்கையும் இன்ன பிற அவயவங்களையும் அறுத்துப் போட்டிருப்பார்கள். இன்னும் தீவிரத் தொண்டர்கள் பெட்ரோலை ஊற்றிக் கொண்டு எரிந்திருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட அவல நாடகங்கள் எதுவும் இப்போது இல்லை. இது பற்றி நாம் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும். நமக்குப் பிடித்த தலைவர்களையும் நடிகர்களையும் கடவுள் ரேஞ்சுக்கு வைத்துப் புகழ்ந்து கட் அவுட் வைக்கும் கலாச்சாரத்தை முதலில் ஒழிக்க வேண்டும். ஒருமுறை அமெரிக்கத் தூதரகத்துக்கு வெளியே அமெரிக்க அதிபருக்கு அறுபது அடி கட் அவுட் வைத்திருந்தார்கள். என்ன கொடுமை! கருணாநிதியை சோழ மன்னன் என்று புகழ்ந்து வாளும் மலர்முடியும் கொடுத்ததிலிருந்து துவங்கியது இது. பின்னர் ஜெயலலிதாவை கன்னி மேரியாகவும் மாரியம்மனாகவும் வரைந்து கட் அவுட் வைத்தார்கள். அதை விடக் கொடுமை என்னவென்றால், ஒருமுறை ஒரு அரசியல்வாதியின் பேரனுக்குப் பிறந்த நாள் வந்தது. அதற்காக சென்னை முழுவதும் பேனர் வைத்து அது வாகனங்களில் செல்வோரின் உயிருக்கே அச்சுறுத்தலாக அமைந்தது. இனிமேலாவது அந்த முகஸ்துதி கலாச்சாரத்திலிருந்து நாம் வெளிவந்தாக வேண்டும். மேலும், முதல்வரின் காலில் அவர் கட்சித் தொண்டர்கள் விழுந்தால் கூடப் பரவாயில்லை. பெரிய போலீஸ் அதிகாரிகளும் அவர் காலில் விழுந்தால் என்ன அர்த்தம்? நாம் என்ன மன்னராட்சியிலா இருக்கிறோம்? போலீஸ் அதிகாரி ஒன்றும் முதல் மந்திரியின் எடுபிடி அல்லவே? அவர் ஏன் முதல்வர் காலில் விழ வேண்டும்? மேலும், எந்த அரசியல் சார்பும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய அரசு அதிகாரிகள் தங்கள் பணிக் காலத்துக்குப் பிறகு அரசியல் கட்சியில் சேர்வதை இனிமேலும் அனுமதிக்கலாகாது. அப்படி அனுமதிப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பணியில் இருந்த போது அந்தக் கட்சியின் சார்பாகவே பணியாற்றி இருப்பார்கள் என்றுதானே அர்த்தம்? அல்லது, குறைந்த பட்சம், அரசு அதிகாரிகள் அரசியலில் சேர்ந்தால் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வு ஊதியத்தையாவது நிறுத்த வேண்டும்.
உச்சநீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பு மக்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்கவே வந்துள்ளது. இந்திய அரசியலில் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க தீர்ப்பாக இதைக் கருதலாம். இரண்டு நீதிபதிகளும் ஊழலுக்கு எதிராக மிகக் கடுமையாக எழுதியிருக்கிறார்கள்; கவலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். இனிமேல் ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஓரளவாவது பயம் இருக்கும். அந்த வகையில் இந்தத் தீர்ப்பு இந்திய அரசியலையே ஓரளவுக்கு மாற்றியமைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். ஆனாலும் ஒரே ஒரு குறை, குன்ஹாவின் தீர்ப்பை மாற்றி எழுதி ஜெ., சசிகலா உள்ளிட்ட நால்வரையும் குற்றமற்றவர்கள் என்று விடுதலை செய்த நீதிபதி குமாரசாமியின் தீர்ப்பு பற்றி உச்சநீதிமன்றம் இன்னும் சற்று விமர்சித்திருக்கலாம். ”நால்வரின் சொத்துக் கணக்கை நீதிபதி குமாரசாமி தவறான முறையில் கணக்கிட்டு விட்டார் (Incorrect arithmatical calculations)” என்று மட்டுமே உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. அந்தக் கணக்கு ஏன் தவறாகப் போனது? 
 நீதிபதி குன்ஹாவை அப்போது எல்லோரும் திட்டினார்கள். ஆனால் நான் அவரை மகாத்மா என்று எழுதினேன். பலம் வாய்ந்த ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவரை ஒற்றை ஆளாக எதிர்த்துத் தீர்ப்பு எழுதுவதற்கு எவ்வளவு மனோதிடம் வேண்டும்? அதிலும் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வழக்காடிய ஆச்சார்யாவுக்கு எக்கச்சக்கமான மிரட்டல் வந்து கொண்டிருந்த வேளையில் அது பற்றியெல்லாம் கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் குன்ஹா வரலாற்றுப் புகழ் மிக்க தன் தீர்ப்பை வழங்கினார். 100 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்ததால் அது வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற தீர்ப்பு ஆகியது. நாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலும் பொதுவாழ்விலும் முற்றிலுமாக இழந்து போன மதிப்பீடுகளையும் அறத்தையும் நமக்கு தன் தீர்ப்பின் மூலம் நினைவூட்டினார் நீதிபதி குன்ஹா. 
 இந்த விஷயத்தில் பாராட்டப்பட வேண்டிய இன்னொருவர், சுப்ரமணியம் சுவாமி. சுவாமி பற்றி எப்போதுமே மக்கள் மனதில் ஒரு எதிர்மறைச் சித்திரம்தான் தங்கியிருக்கிறது. ஆனால் சுவாமிதான் 19 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜெயலலிதா, சசிகலா மீது ஊழல் வழக்கைத் தொடுத்தவர். அது என்ன அவ்வளவு எளிதான காரியமா? தான் வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கான ஆதாரங்களை மூன்று ஆண்டுகள் தேடிக் கண்டு பிடித்து நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார் சுவாமி. அதற்காக அவர் எதிர்கொண்ட அச்சுறுத்தல்கள்தான் எத்தனை எத்தனை! 
 மற்றொரு விஷயம், நீதியின் மேலும் அறத்தின் மேலும் மீண்டும் நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்யும் இந்தத் தீர்ப்பை நாம் பாராட்டலாம்; ஆனால் பன்னீர்செல்வம் எப்படிப் பாராட்டுகிறார்? தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் இருவரும் கடுமையாகச் சாடியிருப்பது சசிகலாவை அல்ல; ஜெயலலிதாவை. சசியை வெறும் பொம்மையாக வைத்து இந்த ஊழலையெல்லாம் செய்தது ஜெ. தான் என்கிறது தீர்ப்பு. ஜெ. பற்றி தீர்ப்பில் எழுதியுள்ள வார்த்தைகளை இங்கே மேற்கோள் காட்டுவதற்குக் கூடத் தயங்குகிறேன். அவ்வளவு கடுமையான வார்த்தைகள். அதைப் பன்னீரும் மற்ற சசிகலா எதிர்ப்பாளர்களும் பாராட்டுவது உச்சபட்ச காமெடி!
ஊழலைப் பொறுத்தவரை நம் அனைவருக்குமே அதில் பங்கு இருக்கிறது என்பது என் வாதம். ஊழல் என்றால் என்ன? அடுத்தவருக்குச் சொந்தமான பொருளைத் திருடுவது. நம்முடைய வரிப் பணத்தை அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் திருடுகிறார்கள். அவர்கள் என்ன நரகத்திலிருந்தா குதிக்கிறார்கள்? நாம்தான் இவர்கள். நம்மிலிருந்துதான் இவர்கள் உருவாகிறார்கள். ஒட்டு மொத்தமாக அறமும், மதிப்பீடுகளும் சீரழிந்திருக்கின்றன. பந்தயக் குதிரைகளைப் பழக்குவதைப் போல் இளைஞர்களைப் பழக்குகிறோம். படி படி படி. முதல் மதிப்பெண் எடு. எதற்கு? நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதற்கு. எதற்குப் பணம்? பணம்தான் வெற்றியின் அடையாளம். நம் வாழ்வின் தர்மம். ஆடம்பர மோகத்தின் காரணமாக எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் போதவில்லை. பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மகனுக்கு 40000 ரூபாயில் ஐஃபோன் வாங்கிக் கொடுக்கிறார் தகப்பனார். 
 பணம் ஈட்டுவதற்காக எதுவும் செய்யலாம் என்ற நிலையை நாம் அனைவருமே வந்தடைந்திருக்கிறோம். சமீபத்தில் அவந்திகாவின் கைபேசி தொலைந்து விட்டது. சிம் கார்டை நீக்காததால் நாம் பேசியதும் போனை எடுத்தவர் நமக்குப் பதில் சொன்னார். அத்தோடு சரி. அதற்கு மேல் தொடர்பு கொள்ளவே முடியவில்லை. ஒரு வாரம் போராடி வாங்கினோம். ஒரு பெரிய துப்பறியும் கதை போல் எழுதலாம். இன்னொருவரின் பொருளை நாம் எப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற அடிப்படை அறம் கூட யாருக்கும் இல்லை. பெங்களூர் சென்று நேரில் பெற்றுக் கொண்ட போது போனை வைத்திருந்தவர் ஒரு மேட்டுக்குடிப் பெண் என்று தெரிந்தது. ஏழை பணக்காரன் என்ற பேதமே இல்லாமல் எல்லோருமே அற உணர்வை இழந்திருக்கிறோம் என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு உதாரணம். 
இது ஒரு பக்கம் என்றால் நாணயத்தின் மறு பக்கமும் இருக்கிறது. அது ஒரு பரிதாபமான பக்கம். என் நண்பரான ஒரு இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியுடன் இது பற்றி நீண்ட நேரம் உரையாடிக் கொண்டிருந்தேன். சிங்கப்பூரில் ஊழல் இல்லை. காரணம், இந்தியாவில் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஐந்து ஆண்டுகள் வாங்குகின்ற சம்பளம் அங்கே ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் ஒரு மாதச் சம்பளம். எப்படி ஊழல் செய்ய மனம் வரும்?

செவ்வாய், 21 பிப்ரவரி, 2017

விந்து நாதம்,பரவிந்து பரநாதம் இரண்டு வகை !

விந்து நாதம்,பரவிந்து பரநாதம்  இரண்டு வகை !

நமது உடம்பில் இரண்டு விந்து ,இரண்டு நாதம் உள்ளது ,...
ஒன்று பொருளினால் உண்டாவது ,ஒன்று அருளினால் உண்டாவது.
ஒன்று ஆன்மா என்னும் உள் ஒளியில் தோன்றுவது .
ஒன்று உடம்பில் உள்ள மூல ஆதாரத்தில் உள்ள  குண்டலினியில் இருந்து  தோன்றுவது.

மனிதர்களின்  ஆண், பெண் உறவினால்,அன்பு மிகுந்த காதல் என்னும் காமத்தினால்,உயிர் இன்பம் உடல் இன்பம் வெளிப்பட்டு ,இடைவிடாத சேர்க்கையால் அங்கே உஷ்ணம் உண்டாகி ,அந்த உஷ்ண   இன்பத்தினால் வெளியே வருவது விந்துவும்,நாதமும் ..அதனால் கரு உண்டாகி குழந்தை பிறக்கும்., அந்த இன்ப சேர்க்கை  இல்லாமல் எந்த உயிரும் தோன்றாது.இதற்கு சிறிய இன்பம் ,அதாவது சிற்றின்பம் என்று சொல்லப்படுவதாகும்.அதன் துணை இன்பங்கள் நிறைய உள்ளன.

 அந்த  இன்பத்தினால் உண்டான உயிர்கள் அனைத்தும் துன்பம் அடைந்து  கொண்டே உள்ளன ஏன்?

அந்த சிற்றின்பம் அனைத்து மக்களுக்கும் ,அனைத்து உயிர் இனங்களுக்கும்,ஒரே  தன்மை உடையன, இந்த இன்பம் அனுபவிக்கின்ற வரை,பசி,பிணி,தாகம்,இச்சை எளிமை,பயம்,கொலை ,மரணம் , பிறப்பு இறப்பு போன்ற துன்பங்கள்  வந்து கொண்டே இருக்கும்.இது எதனால் வருகின்றது என்றால் நாம் உண்ணும் பொருள் உணவினால் ,விந்தும்,அதனால் தோன்றும் நாதம்  என்னும் சப்தமும்   நம் உடம்பில் தோன்றுகின்றது..அடுத்து அடுத்து   விந்து வெளியே வர வர ,உடம்பும் அதில் உள்ள உறுப்புக்களும் தேய்மானம் உண்டாகி வயது முதிர்ந்து இறுதியில் விந்தும் நாதமும் நின்றுபோய்,அதாவது அடைப்பட்டு உயிர் பிரிந்து மரணம்  வந்து விடுகின்றது..

இதைத்தான் வள்ளலார் பாடலில் பதிவு செய்கின்றார் !

சோற்றாசை யோடு காமச் சேற்றாசைப் படுவாரைத் துணிந்து கொள்ளக்
கூற்றாசைப் படும் என நான் கூறுகின்றது உண்மை இனிற் கொண்டு நீவிர்
நேற்றாசைப் பட்டவருக்கு இன்று அருள்வார் போலும் அன்றி நினைத்த வாங்கே
பேற்றாசைக்கு அருள் புரியும் ஞான சபாபதி புகழைப் பெசுவீரே ! .......என்றும்.

சோற்றிலே விருப்பம் சூழ்ந்திடில் ஒருவன்
துன்னு நற் தவம் எலாம் சுருங்கி
ஆற்றிலே கரைத்த புளி எனப் போம் என்
அறிஞர்கள் உரைத்திடல் சிறிதும்
போற்றிலேன் உன்னைப் போற்றிலேன் சுவையிற்
பொருந்திய கார சாரஞ் சேர்
சாற்றிலே கலந்த சோற்றிலே ஆசை
தங்கினேன் என்செய்வேன் எந்தாய் !

என்று வள்ளலார் மக்களுக்குத் தெரியப் படுத்து கின்றார் .
நாம் உண்ணும் உணவினால் விந்து நாதம் உண்டாகி இறைவன் இடத்தில் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் ,சிறிய இன்பத்தை அனுபவித்து மரணத்தை தழுவிக் கொண்டே உள்ளோம் .

மரணத்தை வெல்ல வேண்டுமானால் பர விந்துவையும், பர நாதத்தையும் பெற வேண்டும் அவற்றை அனுபவிக்க வேண்டும்.

பரவிந்து ,பரநாதம் எங்கு உள்ளது ?

நமது உடம்பில் நம்மை இயக்கும் , அகத்தில் உள்ள ஆன்மா என்னும் உள் ஒளியில் பரவிந்து உள்ளது ..ஆணும் பெண்ணும் உடல் உறவு கொண்டு இன்பத்தை அனுபவிப்பது போல் ,ஆன்மாவும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரும்  உறவு கொள்ள வேண்டும்.இடைவிடாது  தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் ,அந்த உறவினால் அங்கே சுத்த உஷ்ணம் உண்டாகி,திரைகள் விலகி  ஆன்மாவில் பரநாத ஒளி உள்ளே  நுழையும் ,அந்த பர நாத ஒளியால் பரவிந்து சுரக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் அருள் என்பதாகும்,.அருள் சுரக்கும் போது அனுபவிக்கும்  இன்பத்தை பேரின்பம் என்று சொல்லப்படும்.,அதற்கு இயற்கை இன்பம் என்றும் சொல்லப்படும்.

அந்த அருள் இன்பத்தினால் இந்திரியம் ,கரணம்,ஜீவன்,ஆன்மா என்னும் நான்கு பகுதிகளும் இன்பம் அடைந்து ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் அடையும்.அதுவே மரணம் இல்லாப் பேரு வாழ்வாகும் .

இயற்கை இன்பம் எது என்பதை வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

இடம் பெறும் இந்திரிய இன்பம், கரண இன்பம், உலக
இன்பம், உயிர் இன்பம், முதல் எய்து இன்பமாகித்
தடம் பெறுமோர் ஆன்ம இன்பம், தனித்த அறிவு இன்பம்
சத்திய பேரின்பம்,முத்தி இன்பமுமாய்,அதன்மேல்
நடம் பெறும் மெய்ப் பொருள் இன்பம்,நிரதிசிய இன்பம்
ஞான சித்திப் பெரும் போக நாட்டரசின் இன்பமுமாய்த்
திடம் பெற வோங்கிய '''இயற்கைத் தனி இன்ப மயமாம்'''
திருச் சிற்றம்பலம் தனிலே தெய்வம் ஒன்றே கண்டீர் !

இயற்கை  உண்மையான இறைவன் அருட்பெருஞ்ஜோதியைத் தொடர்பு கொண்டு அனுபவிப்பதே உண்மையான  இன்பம் என்றும்,அந்த இயற்கை  இன்பத்தை அனுபவிப்பவர்களுக்கு என்ன என்ன இன்பங்கள் கிடைக்கும் என்பதை வள்ளலார் மேலே கண்ட பாடலில் விளக்கமாகத் தெரியப் படுத்தி உள்ளார்.

மேலும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை அணைந்து அடைந்த சுகத்தை அனுபவமாலை என்ற பகுதியின் இரண்டாவது பாடலில் தெரியப் படுத்து கின்றார் .

கண்ணுறங்கேன் உறங்கினும் என் கணவரோடு கலக்கும்
கனவே கண்டு உளம் மகிழ்வேன் கனவு ஒன்றோ நனவின்
எண்ணடங்காப் பெருஞ்ஜோதி என்னிறைவர் எனையே
இணைந்து இரவு பகல் காணா இன்புறச் செய்கின்றார்
மண் உறங்கும்,மலை உறங்கும் ,மலை கடலும் உறங்கும்
மற்றும் உள எல்லாம் உறங்கும் மாநிலத்தே நமது
பெண் உறங்காள் எனத்தாயார் பேசி மகிழ்கின்றார்
பெண்கள் எலாம் கூசுகின்றார் பெரும் தவம் செய்திலரே !

மேலும் என்னைப்போல் எவரும் அருட்பெருஞ்ஜோதியை அனுபவிக்க வில்லை என்று எல்லோரும் சொல்லுகின்றார்கள் என்பதனை விளக்கும் பாடல்.

எல்லாம் செய் வல்லதுரை என்னை மணம் புரிந்தார்
எவ்வுலகில் யார் எனக்கு இங்கு ஈடுரை நீ தோழி
நல்லாய் மீக் கூற்று உடையார் இந்திரர் ,மாமுனிவர்
நான்முகர் ,நாரணர் எல்லாம் வான் முகராய் நின்றே
பல்லாரில் இவள் புரிந்த பெருந்தவத்தை நம்மாற்
பகர்வது அரிது என்கின்றார் சிற்பதியில் நடம்புரியும்
வல்லானை மணந்திடவும் பெற்றனள் இங்கு இவளே
வல்லாள் என்று உரைக்கின்றார் நல்லார்கள் பலரே !

என்னும் பாடல்வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்

எனவே விந்து நாதம் ,என்பதும் பரவிந்து பரநாதம் என்பதும் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்..இரண்டிற்கும் வீரியம் உண்டு .இரண்டிற்கும் இன்பம் உண்டு ,ஒன்று அழியும் இன்பம் ,...ஒன்று அழியா இன்பம்
ஆண் பெண் இருவரும்  அனுபவிப்பது சிற்றின்பம் அவற்றில் விந்து நாதம்  சுரக்கும் குழந்தைப் பிறக்கும்...அருட்பெருஞ்ஜோதியும்  ஆன்மாவும் அனுபவிப்பது பேரின்பம் அவற்றில் அருள் சுரக்கும் மீண்டும் பிறப்பு இல்லாமல் மரணத்தை வெல்லலாம் .

அகவலில் வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ளது !

அருள் நெறி ஒன்றே தெருள் நெறி மற்றெலாம்
இருள் நெறி என எனக்கு இயம்பிய சிவமே !
அருள் பெறின் ஒரு துரும்பும் ஓர் ஐந்தொழில் புரியும்
தெருளிது எனவே செப்பிய சிவமே !
அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு மற்று எலாம்
மருள் அறிவு என்றே வகுத்த மெய்ச்சிவமே !
அருள் சுகம் ஒன்றே அரும் பெறற் பெருஞ்சுகம்
மருட் சுகம் பிற வென வகுத்த மெய்ச்சுகமே !

அருளே நம்குலம் அருளே நம் இனம்
அருளே நாமறிவாம் என்ற சிவமே
அருளே நம் சுகம் அருளே நம் பெயர்
அருளே நாமறிவாம் என்ற சிவமே
அருள் ஒளி அடைந்தனை அருள் அமுதம் உண்டனை
அருண்மதி வாழ்க என்று அருளிய சிவமே
அருள் நிலை பெற்றனை அருள் வடிவு உற்றனை
அருள் அரசு இயற்றுக என அருளிய சிவமே !

வள்ளலார் அருட்பெருஞ்ஜோதி யோடு கலந்து,இன்பத்தை அடைந்து அருளைப் பெற்று,ஒளி உடம்பாக மாற்றிக் கொண்டு,மரணத்தை வென்று  பேரின்ப பெருவாழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டு ஐந்தொழிலையும் செய்து கொண்டு உள்ளார் .நாமும் அவர் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க வழியில் சென்று அருட்பெருஞ்ஜோதி யுடன் தொடர்பு கொண்டு அருளைப் பெற்று,பேரின்பத்தை அடைந்து மரணத்தை  வென்று வாழ்வோம் ..

விரிக்கில் பெருகும் ....தொடரும் .

ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்
9865939896.

வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

ஒன்பது ஓட்டையை அடைப்பவனே மனிதன் !

ஒன்பது ஓட்டையை அடைப்பவனே மனிதன் !

உலக போகத்திற்கு மனித உடம்பில் ஒன்பது துவாரம மாயையால் படைக்கப் பட்டு உள்ளது, அந்த துவாரங்களை அடைக்கத் தெரிந்தவன் எவனோ அவனே மனிதன்,

 ஒன்பது துவாரங்களின் செய்கையால், ஒன்பது திரைகளாக ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது், திரைகளை நீக்க வேண்டுமானால் ஒன்பது துவாரங்களை அடைக்க வேண்டும்.

 அதன்பின்தான் உச்சி திரக்கும் , விந்து நாதம் அடைப்பட்டு, பரநாதம் தோன்றும், பரநாதம் ஆன்மாவில் இரங்கி தொடர்பு கொள்ளும் போது,அதாவது அணைகின்ற போது அருள் சுரக்கும் ,அந்த அருள் பேராற்றல் உடம்பு முழுதும் நிரம்பி ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் அடையும்.

ஒன்பது துவாரத்தையும் அடைத்தவர்  வள்ளல்பெருமான் ஒருவரே. எனவேதான் அவருக்கு அருள் அறிவு தோன்றிற்று,

ஈரமும் அன்பும் கொண்டு இன்னருள் பெற்றேன் என்மார்க்கம் இறவாத சன்மார்க்கம் தோழி

காரமும் மிகுபுளிச் சாரமும் துவர்ப்பும் கைப்போடே உப்போடே கசப்போடே கூட்டி

ஊரமுது உண்டு நீ யொழியாதே அந்தோ ஊழி தோறு ஊழியும் உலவாமை நல்கும்

ஆரமுது உண்டு என்னோடு ஆடேடி பந்து அருட்பெரும்சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து !

என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரியப் படுத்துகின்றார்.

மேலும் சோற்றாசை யோடு காமச் சேற்றாசைப் படுவோரை கூற்று ஆசைப்படும் என்கிறார்.கூற்றுவன் என்றால்  எமன். ஆசையோடு வந்து அழைத்துக் கொண்டு போய்விடுவான் .

எனவே ஒன்பது துவாரத்தையும் அடைத்து  உச்சி துவாரத்தை திறக்கும் வழியைக் காட்டுவதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் காட்டும் வழியாகும்.

அதுதான் திருக்கதவு திறத்தல் !

திருக்கதவும் திறவாயோ திரைகள் எலாம் தவிர்த்தே திருவருளாம் பெருஞ்சோதித் திருவுருக் காட்டாயோ

உருக்கி அமுது ஊற்று எடுத்து என் உடம்பு உயிரோடு உளமும் ஒளிமயமே யாக்குற மெய் உணர்ச்சி அருளாயோ

கருக்கருதாத் தனி வடிவோய் நின்னை என்னுட் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் களித்திடச் செய்யாயோ

செருக்கு கருதாதவர்க்கு அருளும் சித்தி புரத்து அரசே சித்த சிகா மணியே திருநட நாயகனே!

ஒன்பது கதவையும் அடைத்தால் தான் திருக்கதவு திறக்கும். திருக்கதவுத் திறந்தால் தான் அருள் சுரக்கும் அருள் சுரந்தால்தான் மரணத்தை வெல்ல முடியும்.

சுத்த சன்மார்க்கிகள் ஒன்பது துவாரத்தை அடைக்கும் வழியைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 வள்ளலார் சொல்லி உள்ள உண்மையான சீவகாருண்ய ஒழுக்கம், உண்மையான சத்விசாரம் என்ற இரு வழிகளினால்தான் ,ஒன்பது துவாரத்தை அடைக்க வேண்டும்...

மேலும் தொடரும்....

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்..
9865939896,

திங்கள், 6 பிப்ரவரி, 2017

தந்தி டிவி யா.?அல்லது சின்னம்மா டிவி யா ?

தந்தி டிவி யா.?அல்லது சின்னம்மா டிவி யா ?

என்பது தெரியவில்லை.பாண்டே. சசிகலாவிடமும் அஇஅதிமுக விடமும் எத்தனை கோடி பணம் வாங்கினார் என்பது தெரியவில்லை.

நான் தந்தி டிவி பார்ப்பதில் மிகவும் ரசித்துப் பார்த்துக் கொண்டு இருப்பேன்.நல்ல செய்திகளையும்.நல்ல வாதங்களையும் ஒளிப்பரப்பிக் கொண்டு இருப்பார்கள்.பாண்டேவின் கேள்விக் கணைகள் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும்.அவர்மீது அளவில்லா மதிப்பு வைத்து இருந்தேன்.

ஜெயலலிதா அப்போல்லா மருத்துமணையில் சேர்ந்ததில் இருந்தே.அஇஅதிமுகாவுக்கு ஆதரவாகவும்.சசிகலாவுக்கு ஆதரவாகவும்.கொஞ்சம் கூட அச்சம் இல்லாமல் துதிபாட ஆரம்பித்து விட்டார்.நான் மட்டும் அல்ல.தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நேயர்களும் வேதனைப் படுகிறார்கள்.வெட்கப்படுகிறார்கள்.

தந்தி டிவி யில் பாண்டே இருந்தால்.தந்தி டிவியின் தரம் குறைந்து விடும்.தமிழக மக்கள் தந்தி டிவியை பார்க்காத நிலை வந்துவிடும்.

தந்தி டிவி நிர்வாகம் உடனே கவனிக்க வேண்டுமாய் தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

தந்தி டிவி. தந்தி தினசரி  போன்ற பத்திரிகைகள் மக்களிடம் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளன.அதைக் காப்பாற்றிக் கொள்வது உங்கள் கையில்தான் உள்ளன.

பாண்டே போன்ற புல்லுருவுகளை உடனே நீக்கிவிடுவது நல்லது எனக் கருதுகிறேன்.

எனக்கு விபரம் தெரிந்த நாள் முதல் தந்தியின் வாசகன் என்ற முறையில் இதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அன்புடன்
ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

தைப்பூசம் என்றால் என்ன ?

தைப்பூசம் என்றால் என்ன ?

பூசம் என்றால நிறைவு என்று பெயர். அதாவது பூரண சந்திரன் தோன்று நாளை பூச நாளாக வைத்துள்ளார்கள்.ஒவ்வொரு மாத பூச நந்நாளிலும் வடலூரில் ஏழு திரைகளை நீக்கி ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கிறார்கள்.

தைப்பூசத்திற்கு மட்டும் ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு.

தைப்பூசத்தன்று அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்களுக்கு நன்மை பயக்கவும்.பக்குவம் உள்ள ஜீவர்களுக்கு அருள் வழங்கவும் நேரடியாக வந்து காட்சி தரும் திரு நாளாகும்.

ஆண்டவர் உலகு நோக்கி வருவதால் அன்று கிரகங்கள் உயிர்களுக்கு துன்பம் தராமல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கும்.  அன்று சுதந்திரமாக இறைவன் அருளைப்பெற வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் பூரண அருளைப் பெற்றுக் கொள்ளும் தகுதி எவருக்கும் கிடைக்கவில்லை.

30-1-1874. ஸ்திரீமுக ஆண்டு தைத்திங்கள் 19.ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு 12.மணிக்கு சித்திவளாகத் திருமாளியின் திருவரைக்குள். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சென்று வள்ளலாருக்கு பூரண அருளை வழங்கி அருட்பெருஞ்ஜோதியாக்கி அழைத்துக் கொண்டார் என்பது வரலாற்று உண்மையாகும்.

அந்த உண்மை நடப்பதற்கு முன்னமே வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ள அருட்பாடல்...

வருதருணப்பாடல் என்ற தலைப்பில் நான்கு பாடல்கள் மிகவும் முக்கியமான பாடல்கள்.அதிலே நான்காவது பாடல்...

என்சாமி எனது துரை  என் உயிர் நாயகமே இன்று வந்து நான் இருக்கும் இடத்தில் அமர்கின்றார்

பின்சாரும் இரண்டரை நாழிகைக்குள்ளே எனது பேருடம்பிற் கலந்து உளத்தே பிரியாமல் இருப்பார்

தன்சாதி உடையப் பெரிய தவத்தாலே நான்தான் சாற்றுகின்றேன் அறிந்தது இது சத்தியம் சத்தியமே

மின்சாரும் இடைமடவாய் என்மொழி நின்தனக்கே வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த போதே....

என்ற பாடல் வாயிலாக அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் வரும் நேரத்தையும்.காலத்தையும் முன்கூட்டியே தெரியப் படுத்துகின்றார்.

சித்திவளாகத்திற்கு வந்த அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர்  இனி வருங்காலங்களில் வந்து அமர்ந்து அருள் வழங்கும் இடமாக சத்திய ஞானசபையை.ஆண்டவர் அருள் வாக்கின்படி வடலூரில் வள்ளலார் தோற்றிவைத்துள்ளார் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

அதேபோல் பேருபதேசத்திலும் பதிவு செய்கின்றார்.

மேலும் சிலர்...இது ஆண்டவர் வருகின்ற தருணமாக இருக்கின்றதே ! இத்தருணத்தில் முயற்சி செய்வானேன் ?,ஆண்டவர் வந்தவுடனே பெற வேண்டியதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளபடாதோ ? என்று வினவலாம்

ஆம்.இஃது தாம் வினவியது நலந்தான்.ஆண்டவர் வரப்போகின்றதும் சத்தியந்தான்.நம்மவர்கள் திரை நீங்கப் போகின்றதும் சத்தியந்தான்.நீங்கள் பெற வேண்டியதைப்பெற்றுக் கொள்கின்றதும் சத்தியந்தான்.ஆனால்....
முன் சொன்ன ரக சம்பந்தமான பச்சைத்திரை இரண்டு கூறாக இருக்கின்றது .யாவெனில்...அசுத்த மாயா திரை.சுத்த மாயதிரை...என இரண்டுமாம்.இவை கீழ் பாகத்தில் ஒரு கூறூம் மேல் பாகத்தில் ஒரு கூறுமாய் இருக்கும்.கீழ் பாகத்தில் உள்ளது அசுத்த மாயாத்திரை.மேல் பாத்தில் உள்ளது சுத்த மாயாத்திரை இருக்கும்.

இவற்றில் அசுத்த மாயாத்திரை இகலோக போக லஷியமுடையது.சுத்த மாய திரை பரலோக சாத்தியத்தை உடையது.

இவற்றில் ஆண்டவர் வந்து அனுக்கிரகஞ் செய்கின்றபோது.முயற்சி இல்லாத சாதாரண மனுஷயர்களுடைய கீழ்பாகத்தில் இருக்கின்ற அசுத்த மாயை என்னும் பச்சைத்திரையை மாத்திரம் நீக்குவார் ஆதலால் அக்காலத்தில் நாம் அத்திரை நீங்கியவுடன் கூடிய வரையில் சுத்தமாய்ப் புனிதர்களாக இருக்கலாமே அல்லது பெற வேண்டியதை பெற்றுக் கொள்ளுதற்குக் கூடாது என்று திட்டவட்டமாக வள்ளலார் தெரியப்படுத்தி உள்ளார்.

வருகின்ற 9-2-2017.அன்று வடலூரில் அமைந்துள்ள சத்திய ஞானசபையில் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அமர்ந்து காட்சித் தருகின்ற நாளாகும். இந்த நாளை விட்டால் மீண்டும் ஒரு ஆண்டு காலம் கழித்துதான் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் வருவார் என்பதை கருத்தில் கொண்டு தைப்பூச ஜோதிதரிசனம் காண வாருங்கள் வாருங்கள் என அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

எல்லோருக்கும் தாய்.தந்தை.அண்ணன்.தம்பி.முதலான ஆப்தர்கள் செய்யப்பட்ட உதவி எவ்வளவோ.அதற்குக் கோடி கோடிப் பங்கு அதிகமாக உதவி கொடுக்கும்படியான இடம் வடலூர் சத்திய ஞானசபை ஜோதி தரிசனமாகும்.

வருவார் அழைத்துவாடி வடலூர் வடதிசைக்கே வந்தால் பெறலாம் நல்ல வரமே !

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

ஞாயிறு, 5 பிப்ரவரி, 2017

போலி ஆன்மீகம்.தவிர்த்து உண்மை ஆன்மீகம் அறிவோம் !

போலி ஆன்மீகம்.தவிர்த்து உண்மை ஆன்மீகம் அறிவோம் !

உலகில் பல்லாண்டு காலமாக போலி ஆன்மீகம் பரவி கொண்டு வருகின்றன.

அவற்றை பின் பற்றுபவர்களை உண்மைத் தெரியாமல்  பாராட்டுகிறார்கள்.போற்றுகிறார்கள்.காலில் விழுந்து வணங்குகிறார்கள்.

அளவில் அடங்காத பஞ்சமா பாதகங்களை செய்துவிட்டு.ஆண்டவருக்கு.அபிஷேகம்.செய்வதும். காணிக்கை.கொடுப்பதும்.தவம்.தியானம்.யோகம் செய்வதாலும்.குகைகளில் சென்று அமர்ந்து கொள்வதாலும் .உண்மையான ஆன்மீகவாதி ஆகிவிட முடியாது.

இந்த உலகத்தில் உண்மையான ஆன்மீகம் என்ன என்பதை போதிக்க .உண்மையான இறைவன் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ...வருவிக்க உற்ற ஒரே அருளாளர் வள்ளலார் மட்டுமே என்பதை இறைவனே சொல்லுகின்றார்.

பேருற்ற உலகில் உறு சமய மத நெறி எல்லாம்

பேய் பிடிப்புற்ற பிச்சுப் பிள்ளை விளையாட்டு என உணர்ந்திடாது

உயிர்கள் பல பேதமுற்று அங்கும் இங்கும் போருற்று இரந்து வீண் போயினர்

இன்னும் வீண்போகாதபடி விரைந்தே சுத்த சன்மார்க்க நெறிகாட்டி

மெய்ப் பொருளினை உணர்த்தி எல்லாம் ஏருற்ற சுகநிலை அடைந்திடப் புரிதி நீ

என் பிள்ளை ஆதலாலே இவ்வேலை புரிக என்று இட்டனன் மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே.

நீருற்ற வொள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள் நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே

நிர்க்குணானந்த பர நாதாந்தவரை ஓங்கும் நீதி நடராஜ பதியே !.

என்னும் பாடல்வாயிலாக வள்ளலார் தெரியப் படுத்தி உள்ளார்.

எனவே போலியான ஆன்மீகத்தை விட்டு உண்மையான ஆன்மீகத்திற்கு வாருங்கள் என உலக மக்களை கூவி கூவி அழைக்கின்றார் வள்ளலார்.

எனவேதான்

வருவார் அழைத்துவாடி வடலூர் வடதிசைக்கே வந்தால் பெறலாம் நல்ல வரமே !

என்கிறார் .

உண்மையான ஆன்மீகத்தை தெரிந்து கொள்ளவும். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்வரின் அருளைப் பெறவும் .வடலூருக்குச் செல்வோம்.வாருங்கள்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.