சனி, 24 ஜூன், 2017

மனிதன் அறிவை முடக்கியது யார்? யார் ?

[24/06, 5:40 p.m.] aanmaneyan kathirvelu: மனிதன் அறிவை முடக்கியது யார்? யார் ?

இறைவன் படைப்பில் எல்லோரும் நல்லவரே !

உயர்ந்த அறிவு படைத்தவர்களே மனிதர்கள் !

தாழ்ந்த நிலைக்குப் போய்.தாழ்ந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

அதற்குக் காரணம் சமய.மதங்களை தோற்றுவித்த ஆன்மிகவாதிகள். அவர்கள் காட்டிய நெறிகள் அனைத்தும் பவ நெறிகள் அதாவது பொய் நெறிகள்..அதனால் செந்நெறி தெரியாமல் பிறந்நு பிறந்து இறந்து இறந்து வீண் போய் கொண்டு உள்ளார்கள்.

மனிதர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல !

மக்களுக்கு வழிக்காட்டியவர்கள்.ஆன்மீக. பொய்யான அருளாளர்கள் என்பவர்கள.தான் குற்றவாளிகள்.

பொய்யான சாதி.சமய.மதங்களால் படைக்கப்பட்ட புன்நெறியை  அழித்தால் மட்டுமே மனிதர்கள் மனிதனாக வாழ முடியும்.

வள்ளலார் தோற்றுவித்த புனிதம் உறும் சுத்த சன்மாரக்கத்தை கடைபிடித்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியும். வேறு மார்க்கங்கள் மனிதர்களை அழித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும்.

பழைய ஆன்மீக குப்பைகள் தான் ஆன்மாவைத் திரைகளாக மறைத்துக் கொண்டு உள்ளன.
[24/06, 5:56 p.m.] aanmaneyan kathirvelu: வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ள பாடல் !

பன்னெறிச் சமயங்கள் மதங்கள்என் றிடும்ஓர்

பவநெறி இதுவரை பரவிய திதனால்

செந்நெறி247 அறிந்திலர் இறந்திறந் துலகோர்

செறிஇருள் அடைந்தனர் ஆதலின் இனிநீ

புன்னெறி தவிர்த்தொரு பொதுநெறி எனும்வான்

புத்தமு தருள்கின்ற சுத்தசன் மார்க்கத்

தன்னெறி செலுத்துக என்றஎன் அரசே

தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணியே.!

மேலே கண்ட பாடலில் தெளிவாக பதிவு செய்து உள்ளார்.

சாதி.சமயம்.மதம்...இதுதான் சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு முக்கிய தடைகள்.என்கிறார்.

சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என்கிறார்

சாதி சமய சழக்கை ஒழித்தேன் அருட் ஜோதியைக் கண்டேன் என்கிறார்.

வள்ளலாரைப்போல் நாமும் சாதி சமயம் மத்த்தை ஓழித்தால் மட்டுமே .ஆன்மா பரிசுத்தமாகி அருள் சுரக்கும்.அருள் கிடைத்தால் மட்டுமே.மரணத்தை வெல்ல முடியும்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
9865939896.

புதன், 21 ஜூன், 2017

ஒருவன் நல்லவனா ? கெட்டவனா ? எப்படி அறிவது ?

ஒருவன் நல்லவனா ? கெட்டவனா ? எப்படி அறிவது ?

அவன் உடம்பைப் பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

பட்டம்.பதவி.புகழ்.செயல்களால் நல்லவன் என்று சொல்ல முடியாது.

நரை.திரை.பிணி.மூப்பு.பயம்.துன்பம்.மரணம் வருபவர்கள் அனைவரும் கெட்டவர்களே.என்கிறார் வள்ளலார்.

நரைதிரை மூப்பவை நண்ணா வகைதரும்உரைதரு பெருஞ்சீ ருடையநன் மருந்தே !

நரைமரண மூப்பறியா நல்லஉடம் பினரேநற்குலத்தார் எனஅறியீர் நானிலத்தீர் நீவிர்வரையில்உயர் குலம்என்றும் தாழ்ந்தகுலம் என்றும்வகுக்கின்றீர் இருகுலமும் மாண்டிடக்காண் கின்றீர்புரையுறுநும் குலங்கள்எலாம் புழுக்குலம்என் றறிந்தேபுத்தமுதம் உண்டோங்கும் புனிதகுலம் பெறவேஉரைபெறும்என் தனித்தந்தை வருகின்ற தருணம்உற்றதிவண் உற்றிடுவீர் உண்மைஉரைத் தேனே.!

என்னும் பாடல்களின் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றார்.

எனவே உலகில் மரணம்  வராமல் வாழ்கின்றவர் எவரோ அவரே நல்லவர்.மற்றவர்கள் அனைவரும் கெட்டவர்களே.

ஆதலால் நாம் வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க பாதையைக் கடைபிடித்து வள்ளலார் போல் வாழ்ந்து .நரை.திரை.பிணி.மூப்பு.பயம் மரணம் இல்லாமல் வாழ்ந்தால் மட்டுமே நல்லவரகள் ஆக முடியும்.

நாம் நல்லவரா கெட்டவரா என்பதை தீர்மாணிக்கும் அதிகாரம்.பொருப்பு.தீர்ப்பு அனைத்தும் அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் இடம் தான் உள்ளது.

என்பதை அறிந்து கொண்டால் மட்டுமே நாம் மேலே செல்ல முடியும். நாம் மேலே செல்வதற்கு கல்வி கற்க வேண்டும்.

அந்த கல்விக்குப் பெயர் சாகாக்கல்வி.சிற்றம்பலக்கல்வி என்று பெயர்.அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர் தான் அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர்.

வள்ளலாரும் அவர் இடத்தில் சென்றுதான் சாகாக்கல்வியைக் கற்று நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு வாங்கி தேர்ச்சிப் பெற்றார்.

நல்ல பிள்ளை.செல்லப்பிள்ளை.கதிர்பிள்ளை.என்றும் ஞானசபைத் தலைவனுக்கு நல்ல பிள்ளை என்னும்
பட்டம் பெற்றார்.

சாகும் மனிதர்களிடம் இடம் இருந்து வாங்கும் பட்டங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும்.

சாகாமல் என்றும் அழியாமல் உள்ள அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் இடத்தில் வாங்கும் பட்டம் பதவி என்றும் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும்.

வள்ளலார் பாடல் !

கட்டமும் கழன்றேன் கவலைவிட் டொழித்தேன்கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவிச்சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன்சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன்சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான்செல்வமெய்ப் பிள்ளைஎன் றொருபேர்ப்பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கிது போதும்பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.!

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

உலகில் நல்லவர் ஒருவர்உண்டு என்றால் அவர் வள்ளலார் மட்டுமே.

அவர் கற்றக்கலவி.அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைதான் நமக்கு பாடமாக எழுதி வைத்து உள்ளார்.

அந்த பாடத்தைப் படித்து அவர்போல் நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு வாங்கினால் மட்டுமே நல்லவன் என்ற பெயர் உள்ள
 பட்டத்தை பெற முடியும்.

வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ள பாடல் !

கற்றேன்சிற் றம்பலக் கல்வியைக்  கருணைநெறிஉற்றேன்எக் காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளிவடிவம்பெற்றேன் உயர்நிலை பெற்றேன் உலகில் பிறநிலையைப்பற்றேன் சிவானந்தப் பற்றேஎன் பற்றெனப் பற்றினனே.!

வள்ளலாரைப்போல் சாகாக்கல்வி கற்க வேண்டும்

கற்காமல் இருக்கும் வரை நாம் அனைவரும் கெட்டவர்களே !

மரணம் அடைந்தவர்கள் அனைவரும் கெட்டவர்களே.

சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்.

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்

திங்கள், 19 ஜூன், 2017

மருத்துவரை நாடாதீர்கள்!

முடிந்த வரை மருத்துவம் பார்ப்பதை தள்ளிப்போடுங்கள்...

அமெரிக்காவில் கூட காய்ச்சல், சளி போன்றவை குழந்தைகளுக்கு வந்தால், உடனடி மருத்துவம் அளிப்பதில்லை... 3,4 நாட்களில் தானாக சரி ஆகும் ; அப்படி ஆகாவிட்டால் மட்டுமே டாக்டரைப் பார்க்க அனுமதி கிடைக்கும்...

ஒருவர் தவறான உணவை உட்கொண்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம்,
தொண்டை வரைக்கும் அவர் கட்டுப்பாட்டில் நஞ்சு இருப்பதால் அது உள்ளே சென்றுவிடும்!

அதற்குப் பின் அதை மூளை கவனித்துக்கொள்ளும்.

உடம்புக்குக் கூடாத இந்த நஞ்சை வாந்தி மூலம் வெளியேற்றுமாறு இரைப்பைக்குப் பணிக்கும்.

இரைப்பை வாந்தி மூலம் வெளியேற்றித் தள்ளும் போது அவர் உடனே டாக்டரை நாடி "டொம்பெரிடன்" (Domperidone) ஒன்றைப் போட்டு நிறுத்தி விடுவார்.

இன்னும் உள்ளுக்குள் நஞ்சு இருப்பதால் இரைப்பையிடம் மூளை விசாரிக்கும்.

நான் என்ன செய்ய அரசே, இவன் விடவில்லையே என்று இரைப்பை ஒதுங்கி விடும்.

ஆனால் மூளை இறைவன் கொடுத்த பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்ற பேதியாக தள்ளுமாறு குடலைப் பணிக்கும்.

உடனே மூளையின் சொல்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு குடல் வாயிற்றோட்டமாக அனுப்ப எத்தனிக்கும்.

வயிறு கலக்கிக்கொண்டு வரவே மீண்டும் டாக்டரை நாடிச் செல்வார்.

அவரும் ஒரு " லோபிரமைட் " (Loperamide) ஐக் கொடுத்து நிறுத்திவிடுவார்.

உடலில் மீண்டும் அதே நஞ்சைக் கண்ட மூளை குடலிடம் விசாரிக்க இரைப்பை சொன்ன அதே பதிலை குடல் சொல்லும்.

மூளை அடுத்து சளியாக மாற்றி வெளியேற்றுமாறு நுரையீரலை பணிக்கும்.

அப்போது இருமல் வரவே பழையபடி வைத்தியரை நாடி "இருமல் மருந்து" (Cough Syrup) ஒன்றை சாப்பிடுவார்.

நான்காவதாக அதை வெளியேற்ற மூளை தோலை நாடும்.

சொறி சிறங்கு முலம் தோல் வெளியேற்ற முனையும் போது "தோல் மருந்து" (Anti Allergic medicines) வகைகளை பாவித்து அதையும் நிறுத்தி விடுவார்.

வெளியேறும் அனைத்து வழிகளும் அடைபட்ட நிலையில் நஞ்சை வெளியேற்றும் வரை மூளை ஓயாது என்பதால் வேறு வழியைத் தேடும்.

உடம்புக்குள் ஒரு குப்பைத்தொட்டியை (கட்டி) உருவாக்கி அதில் நஞ்சை சேமிக்கும்.

கொஞ்ச நாளில் நம்மவர் ஸ்கேன் பண்ணிப் பார்த்து அதையும் வெட்டி வீசி விடவே மூளை ”இனி யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை” என்று நஞ்சைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும்.

அது "மூளை கேன்சர் கட்டி" (Brain Tumour) ஆக மாறும் அபாயம் உண்டு.

எமது உடலுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் தெளிவாகப் புரியும் பாஷையில் மூளை சொல்லும்.

உடலுக்குத் தண்ணீர் தேவை என்றால் அது தாகம் என்ற பாஷையில் உங்களோடு பேசும்.

வாய்மொழியைக் கூட நாம் கவனிக்காது விட்டு விடுவோம் என்பதாலோ என்னவோ எந்நேரமும் கவனிக்க ஏதுவான உணர்ச்சி மொழியால் மூளை பேசுகிறது.

உடலுக்கு சக்தி தேவைப்பட்டால் பசி எனும் உணர்ச்சி மொழியால் மூளை பேசும்.

குளிர் வந்தால் போர்த்தச் சொல்லும்.

வெப்பம் வந்தால் குளிக்கச் சொல்லும்.

இப்படி உடலுக்குத் தேவையபானவற்றை உணர்வை மொழியாக்கி மூளை சொல்லும்போது அதற்கெல்லாம் வைத்தியரை நாடி நாம் போவதில்லை.

பசிக்கிறது மருந்து தாருங்கள் என்று வைத்தியசாலை போவோமா? அல்லது சிற்றுண்டிச் சாலை போவோமா?

இதை நோய் என்று அறிமுகப் படுத்தியது யார்?

வயிற்றோட்ட உணர்வை மூளை ஏற்படுத்தியது நஞ்சைக் கழிக்கவே.

இதையும் நோய் என்று அறிமுகப் படுத்தியது யார்?

சொறி என்று சொன்னாலே சொறிந்து விடு என்று தானே அர்த்தம்.

கையைக் கூட நம்மை அறியாமல் மூளை சொறியவைக்கிறது என்றால் இதை நோய் என்று அறிமுகப்படுத்தியது யார்?

மூக்கு ஒழுகுதல்,
சளி பிடித்தல்,
இருமல்,
காய்ச்சல்,
இவைகளை நோய்கள் என்று நினைப்பது அறியாமை!

இதற்கு மருத்துவம்  செய்து இரசாயன வில்லைகளை விழுங்குவது அறியாமையின் உச்சம்!

இவைகள் நம் உடல் முழு ஆரோக்யம் நிலையில் உள்ளதை காட்டுகிறது!

இவைகள் நம் உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றும் அற்புத இறை செயல்!

மருத்துவம், உடல் சுத்திகரிக்கும் செயலை தடுத்து,
கழிவுகளை உடலிலேயே தங்கவைத்து, மேலும் சேர்த்து,
நோய்களை பெரிதாக்கி புற்று நோய்வரை கொண்டு செல்லும்!

உடல் மொழியை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்!

மருத்துவம் தவிருங்கள்!

ஆரோக்கியம்  அனுபவியுங்கள்.......!    

🌿🌱🌴🌿🌱🌴🌿🌱🌴🌿🌱

வெள்ளி, 16 ஜூன், 2017

கருணை உள்ள இடத்தில் கடவுள் வாழ்கிறார் !

கருணை உள்ள இடத்தில் கடவுள் வாழ்கிறார் !

உயிர் உள்ள ஜீவன்கள் !

கடவுள் தனியாக இல்லை.உயிர் உள்ள அனைத்து ஜீவன்கள் உள்ளும் க டவுள் இருக்கின்றார்.

வெளியில் கடவுளைத் தேடுகிறவர்கள் அறிவு இல்லாதவர்கள்.

எல்லா ஜீவன்களிலும் கடவுள் உள்ளார் எனபதை அறிந்து இயற்கையான அன்பு.தயவு.கருணை செலுத்துபவர்களே சிறந்த அறிவு உள்ள மனிதர்கள்.

உயிர்களின் மேல் கருணைக் காட்டாதவர்களைக் கடவுள் கண்டு கொள்வதே இல்லை.

கருணை இல்லாதவர்கள் .மனிதர்களாய் இருந்தும் மிருகங்களே.

கடவுளை வெளியில்்தேடாதே கிடைக்க மாட்டார்.

ஜீவன்கள் மேல் அன்பு காட்டு .கடவுள் உன்னைத் தேடி வருவார்.

வள்ளலார் பாடல்;-

அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையேஅன்பெனும் குடில்புகும் அரசேஅன்பெனும் வலைக்குட் படுபரம் பொருளேஅன்பெனும் கரத்தமர் அமுதேஅன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலேஅன்பெனும் உயிர்ஒளிர் அறிவேஅன்பெனும் அணுவுள் ளமைந்தபே ரொளியேஅன்புரு வாம்பர சிவமே.!

மேலும் ஒரு பாடல்;-

எத்துணையும் பேதமுறா தெவ்வுயிரும்
தம்உயிர்போல் எண்ணி உள்ளே
ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்
யாவர்அவர் உளந்தான் சுத்த
சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும்
இடம்எனநான் தெரிந்தேன் அந்த
வித்தகர்தம் அடிக்கேவல் புரிந்திடஎன்
சிந்தைமிக விழைந்த தாலோ. !

மேலே கண்ட இரண்டு பாடல்களையும் பல முறைப் படித்து பொருள் உணரந்து வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுங்கள்.

கடவுள் கருணையுடன் காப்பாற்றுவார்.என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வாங்கு வாழலாம்.

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
9865939896.

திங்கள், 12 ஜூன், 2017

ஆன்மநேய அன்பு உள்ளங்களுக்கு வந்தனம் !

ஆன்மநேய அன்பு உள்ளங்களுக்கு வந்தனம் !


சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளாக.வள்ளல்பெருமான் காட்டிய  சுத்த சன்மார்க்கத்தைப் பற்றி .மேடைகளிலும்,சன்மார்க்க சங்கங்களிலும்,மற்றும் வெளி நாடுகளிலும்  தொடர்ந்து  பேசிக் கொண்டே வருகிறேன் .எந்தப் பயனும் இல்லை .

மேலும் பேஸ்புக்,...வாட்ஸ்அப் ,...வலைத் தளங்களுளும் சுத்த சன்மார்க்கத்தைப் பற்றி எந்தக் கலப்படமும் இன்றி வெளியிட்டு வருகிறேன் .

இனி எல்லாவற்றையும் நிறுத்திக் கொள்ளலாம் என நினைக்கிறேன்..இனி அமைதியாக அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் நினைவிலே செல்ல அறிவு விளக்கம் தருகின்றது.....பசித்து இருக்க விரும்புகிறேன்... தனித்து இருக்க விரும்புகிறேன்...விழித்து இருக்க விரும்புகிறேன் .

முக்கியமான சுத்த சன்மார்க்க விழாக்களில் மட்டுமே கலந்து கொள்வேன் .

சுத்த சன்மார்க்கம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புவோர் .தொலை தொடர்பிலோ .அல்லது நேரிலோ,.தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் மாதம் மாதம் வடலூர் மாதப் பூசத்திற்கு வந்து மூன்று நாட்கள் தங்கி இருப்பேன்.அது சமயம் நேரில் வந்து ஆர்வம் உள்ளவர்கள் சத் விசாரம் செய்து சுத்த சன்மார்க்கத்தைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம். .

மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்னும் சாகாக் கல்வியைப் பற்றி ஈரோடு கதிர்வேல் மேடை மேடையாய் பேசினான் .அவனும் செத்துப் போயிட்டான் என்ற அவச்சொல் எனக்கு வேண்டாம் என நினைக்கிறேன்.

மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்பது அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்கக் கூடிய காரியம் அல்ல .அதற்கு என தனித் தகுதி வேண்டும்.அந்த தகுதியை பெற வேண்டுமானால் அதி தீவிர பெரு முயற்ச்சி வேண்டும்...

அந்த தகுதி இப்போது எவரிடமும் இல்லை என்பதே தெளிவாகிறது.இனி வருங்காலம் எப்படி இருக்குமோ அது இறைவன் சித்தம்.அதி தீவிர முயற்ச்சி உடையவர்களுக்கு மட்டுமே இறைவன் கருணைக் காட்டுவார் . அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை .

ஞான சரியைப் பாடல் !

ஞான சரியைப் பாடல்கள் 28,லும் மிகத் தெளிவாக வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ளார் .அதைப் படித்து அதன்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்...அதில் இருந்து விலகி வாழ்பவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் மரணத்தை வெல்ல வாய்ப்பே இல்லை..இதுதான் உண்மை ..

ஞான சரியையில் உள்ள முதல் பாடலே நம்மை எல்லாம் உருக வைக்கும் பாடலாகும் . .பின் வரும் பாடல்கள் அனைத்தும் நமது வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளும் வழியைக் காட்டுகின்றது.அவற்றைப் பின் பற்றி வாழுங்கள் எல்லா நன்மைகளும் நம்மைத் தேடி வரும்......அதி தீவிர பெரு முயற்ச்சி அவசியம் வேண்டும் .

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அருள் நிச்சயம் கிடைக்கும்...

1. நினைந்துநினைந் துணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்துநெகிழ்ந் தன்பே 
நிறைந்துநிறைந் தூற்றெழுங்கண்ணீரதனால் உடம்பு 
நனைந்துநனைந் தருளமுதே நன்னிதியே ஞான 
நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று 
வனைந்துவனைந் தேத்துதும்நாம் வம்மின்உல கியலீர் 
மரணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் 
புனைந்துரையேன் பொய்புகலேன் சத்தியஞ்சொல் கின்றேன் 
பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந்தருணம் இதுவே. 


எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல் 


9865939896.
7904493699.....தொடர்பு கொல்லவும்.

ஆன்மீகம் என்றால் என்ன ?

ஆன்மீகம் என்றால் என்ன ?

இந்த உலகம் முழுவதும் ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் தன்னையும் ஏமாற்றிக் கொண்டு மக்களையும் ஏமாற்றிக் கொண்டு உள்ளார்கள்

உலகில் தோன்றிய அனைத்து ஆன்மீக வாதிகளும் .கடவுளின் உண்மைத் தெரியாமல் பொய்யே பேசி உள்ளார்கள்

எல்லோருமே கடவுள் விஷயத்தில் குருடர்கள்.

உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை அறிய முடியாமல் உளறிக் கொண்டு உள்ளார்கள்.

உலக வரலாற்றில் கடவுளைக் கண்ட ஒரே அருளாளர் வள்ளல் பெருமான் ஒருவரே.

அவர் கண்ட கடவுள் தான் தத்துவம் எல்லாம் கடந்த தனிப் பொருளாகும்.

அவை அருள் நிறைந்த ஒளிப் பொருளாகும்.அவற்றை எவராலும் காண முடியாது.

அதற்கு உண்மைப் பெயர் வைத்தவர் வள்ளலார் .அவைதான்

அருட்பெரும்ஜோதி
அருட்பெரும்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை
அருட்பெரும்ஜோதி!

எனபதாகும்.

இந்த உண்மைக் கடவுளை தொடர்பு கொள்ளாமல. வேறு பொய்க் கடவுள்களையும்.பொய்யான தத்துவங்களான ஜடப்பொருள்கள் எவற்றைத் தொடர்பு கொண்டாலும் வாழ்க்கை சூன்யம் தான்.

இதை அறிந்து கொள்ளும் அறிவு உள்ளவன் எவனோ அவனே அறிவு உள்ள மனிதன் .

இந்த உண்மையை வள்ளலார் தெளிவாக பறைசாற்றி உள்ளார்.

கண்டதெலாம் அநித்தியமே கேட்டதெலாம் பழுதே

கற்றதெலாம் பொய்யேநீர் களித்ததெலாம் வீணே

உண்டதெலாம் மலமேஉட் கொண்டதெலாம் குறையேஉலகியலீர் இதுவரையும் உண்மையறிந் திலிரே

விண்டதனால் என்இனிநீர் சமரசசன் மார்க்கமெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள்நன் குணர்ந்தே

எண்டகுசிற் றம்பலத்தே எந்தைஅருள் அடைமின்இறவாத வரம்பெறலாம் இன்பமுற லாமே.!

என்று தெளிவாக சொல்லி உள்ளார்.

ஏன் அப்படி சொல்லி உள்ளார் என்றால்

உண்மையான இறைவனைக் கண்டார் களித்தார்.அதிலே கலந்து கொண்டார்

மனித வடிவிலே சொல்லவில்லை .சொல்லவும் முடியாது.

இறைவனுடன் கலந்து அருள் வடிவிலே .பர நாத ஒலியிலே ஒளியிலே பேசுகின்றார் அவர் கண்ட உண்மையை எழுத்து வடிவிலே எழுதி வைத்து உள்ளார்.

கண்டேன் களித்தேன் கருணைத் திருஅமுதம்உண்டேன் உயர்நிலைமேல் ஓங்குகின்றேன் - கொண்டேன்அழியாத் திருஉருவம் அச்சோ
எஞ் ஞான்றும்அழியாச்சிற் றம்பலத்தே யான்.

என்றும்

கண்ணிற் கலந்தான் கருத்திற் கலந்தான்

என்எண்ணிற் கலந்தே இருக்கின்றான் - பண்ணிற்கலந்தான்

என் பாட்டிற் கலந்தான் உயிரில்கலந்தான் கருணை கலந்து.

என்ற அருள் வார்த்தைகளால் ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமையால் மக்களுக்கு போதித்து உள்ளார்.

அறிவு உள்ள மனிதர்களாய் இருந்தால் அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவரை மட்டுமே நினைந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து அவர் மீது அன்பு நிறைந்து கண்ணீர் பெருக வழிபட வேண்டும்.

அப்போதுதான் உண்மையான அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் இடம் நாம்  தொடர்பு கொள்ள முடியும்...

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

அன்புள்ள ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்

9865939896.

ஞாயிறு, 28 மே, 2017

முடிந்த வரை மருத்துவம் பார்ப்பதை தள்ளிப்போடுங்கள்...

முடிந்த வரை மருத்துவம் பார்ப்பதை தள்ளிப்போடுங்கள்...

அமெரிக்காவில் கூட காய்ச்சல், சளி போன்றவை குழந்தைகளுக்கு வந்தால், உடனடி மருத்துவம் அளிப்பதில்லை... 3,4 நாட்களில் தானாக சரி ஆகும் ; அப்படி ஆகாவிட்டால் மட்டுமே டாக்டரைப் பார்க்க அனுமதி கிடைக்கும்...

ஒருவர் தவறான உணவை உட்கொண்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம்,
தொண்டை வரைக்கும் அவர் கட்டுப்பாட்டில் நஞ்சு இருப்பதால் அது உள்ளே சென்றுவிடும்!

அதற்குப் பின் அதை மூளை கவனித்துக்கொள்ளும்.

உடம்புக்குக் கூடாத இந்த நஞ்சை வாந்தி மூலம் வெளியேற்றுமாறு இரைப்பைக்குப் பணிக்கும்.

இரைப்பை வாந்தி மூலம் வெளியேற்றித் தள்ளும் போது அவர் உடனே டாக்டரை நாடி "டொம்பெரிடன்" (Domperidone) ஒன்றைப் போட்டு நிறுத்தி விடுவார்.

இன்னும் உள்ளுக்குள் நஞ்சு இருப்பதால் இரைப்பையிடம் மூளை விசாரிக்கும்.

நான் என்ன செய்ய அரசே, இவன் விடவில்லையே என்று இரைப்பை ஒதுங்கி விடும்.

ஆனால் மூளை இறைவன் கொடுத்த பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்ற பேதியாக தள்ளுமாறு குடலைப் பணிக்கும்.

உடனே மூளையின் சொல்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு குடல் வாயிற்றோட்டமாக அனுப்ப எத்தனிக்கும்.

வயிறு கலக்கிக்கொண்டு வரவே மீண்டும் டாக்டரை நாடிச் செல்வார்.

அவரும் ஒரு " லோபிரமைட் " (Loperamide) ஐக் கொடுத்து நிறுத்திவிடுவார்.

உடலில் மீண்டும் அதே நஞ்சைக் கண்ட மூளை குடலிடம் விசாரிக்க இரைப்பை சொன்ன அதே பதிலை குடல் சொல்லும்.

மூளை அடுத்து சளியாக மாற்றி வெளியேற்றுமாறு நுரையீரலை பணிக்கும்.

அப்போது இருமல் வரவே பழையபடி வைத்தியரை நாடி "இருமல் மருந்து" (Cough Syrup) ஒன்றை சாப்பிடுவார்.

நான்காவதாக அதை வெளியேற்ற மூளை தோலை நாடும்.

சொறி சிறங்கு முலம் தோல் வெளியேற்ற முனையும் போது "தோல் மருந்து" (Anti Allergic medicines) வகைகளை பாவித்து அதையும் நிறுத்தி விடுவார்.

வெளியேறும் அனைத்து வழிகளும் அடைபட்ட நிலையில் நஞ்சை வெளியேற்றும் வரை மூளை ஓயாது என்பதால் வேறு வழியைத் தேடும்.

உடம்புக்குள் ஒரு குப்பைத்தொட்டியை (கட்டி) உருவாக்கி அதில் நஞ்சை சேமிக்கும்.

கொஞ்ச நாளில் நம்மவர் ஸ்கேன் பண்ணிப் பார்த்து அதையும் வெட்டி வீசி விடவே மூளை ”இனி யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை” என்று நஞ்சைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும்.

அது "மூளை கேன்சர் கட்டி" (Brain Tumour) ஆக மாறும் அபாயம் உண்டு.

எமது உடலுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் தெளிவாகப் புரியும் பாஷையில் மூளை சொல்லும்.

உடலுக்குத் தண்ணீர் தேவை என்றால் அது தாகம் என்ற பாஷையில் உங்களோடு பேசும்.

வாய்மொழியைக் கூட நாம் கவனிக்காது விட்டு விடுவோம் என்பதாலோ என்னவோ எந்நேரமும் கவனிக்க ஏதுவான உணர்ச்சி மொழியால் மூளை பேசுகிறது.

உடலுக்கு சக்தி தேவைப்பட்டால் பசி எனும் உணர்ச்சி மொழியால் மூளை பேசும்.

குளிர் வந்தால் போர்த்தச் சொல்லும்.

வெப்பம் வந்தால் குளிக்கச் சொல்லும்.

இப்படி உடலுக்குத் தேவையபானவற்றை உணர்வை மொழியாக்கி மூளை சொல்லும்போது அதற்கெல்லாம் வைத்தியரை நாடி நாம் போவதில்லை.

பசிக்கிறது மருந்து தாருங்கள் என்று வைத்தியசாலை போவோமா? அல்லது சிற்றுண்டிச் சாலை போவோமா?

இதை நோய் என்று அறிமுகப் படுத்தியது யார்?

வயிற்றோட்ட உணர்வை மூளை ஏற்படுத்தியது நஞ்சைக் கழிக்கவே.

இதையும் நோய் என்று அறிமுகப் படுத்தியது யார்?

சொறி என்று சொன்னாலே சொறிந்து விடு என்று தானே அர்த்தம்.

கையைக் கூட நம்மை அறியாமல் மூளை சொறியவைக்கிறது என்றால் இதை நோய் என்று அறிமுகப்படுத்தியது யார்?

மூக்கு ஒழுகுதல்,
சளி பிடித்தல்,
இருமல்,
காய்ச்சல்,
இவைகளை நோய்கள் என்று நினைப்பது அறியாமை!

இதற்கு மருத்துவம்  செய்து இரசாயன வில்லைகளை விழுங்குவது அறியாமையின் உச்சம்!

இவைகள் நம் உடல் முழு ஆரோக்யம் நிலையில் உள்ளதை காட்டுகிறது!

இவைகள் நம் உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றும் அற்புத இறை செயல்!

மருத்துவம், உடல் சுத்திகரிக்கும் செயலை தடுத்து,
கழிவுகளை உடலிலேயே தங்கவைத்து, மேலும் சேர்த்து,
நோய்களை பெரிதாக்கி புற்று நோய்வரை கொண்டு செல்லும்!

உடல் மொழியை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்!

மருத்துவம் தவிருங்கள்!

ஆரோக்கியம்  அனுபவியுங்கள்.......!    

🌿🌱🌴🌿🌱🌴🌿🌱🌴🌿🌱