வியாழன், 22 செப்டம்பர், 2016


ஆன்மாவும் ஏழு திரைகளும்.!

ஆன்மாவும் ஏழு திரைகளும்.!
வள்ளலார் சொல்லும் சாகாக் கல்வி !

இந்தப் பவுதிக உடம்பில் இருக்கின்ற நீ யார் எனில் ? நான் ஆன்மா ,சிறிய அணு வடிவனன் .மேபடி அணு கோடி சூரியப் பிரகாசம் உடையது.'இருப்பிடம் லலாட ஸ்தானம்''  அதன் வண்ணம் கால் பங்கு பொன்மை ,முக்கால் பங்கு வெண்மை கலந்த வண்ணம் ,(அதாவது கோழி முட்டைப் போன்றது) இப்படிப்பட்ட ஆன்மப் பிரகாசத்தை மறைக்க மாயா திரைகள் ஆகிய ஏழு திரைகள் உண்டு ...

அவைகள் யாவன ;--

கறுப்புத் திரை ;---- ---மாயா சத்தி,அசுத்த மாயா சத்தி !.
நீலத்திரை ;---------- --சுத்தா சுத்த மாயா சத்தி !
பச்சைத்திரை ;--------கிரியா சத்தி !.
சிவப்புத்திரை ;--------பராசத்தி !
பொன்மைத்திரை;--  இச்சாசத்தி1
வெண்மைத் திரை;---ஞான சத்தி !
கலப்புத் திரை ;--------- ஆதி சத்தி 1

மேலே கண்ட திரைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சத்தி என்று பெயர் ,இந்த சத்திகள் அனைத்தும்  அணுக்களின்  சேர்க்கையாகும், அந்த அணுக்கள் அனந்த வண்ண பேதமாக .ஏழு வண்ணங்களுக்கும் ஏழு விதமான அணுக்களின் கூருகளாகும்,,..அந்த அணுக்கள் எவைகள் என்பதை வள்ளலார் சொல்லி உள்ளார் .

இந்த பூத ஆகாயத்தில் இருக்கும் அணுக்கள்;--- சாதாரண அணு ,அசாதாரண அணுக்கள் என ஏழு வகையாய்ப் பிரியும் ,அவை ;---
வால் அணு ,,,திரவ அணு ...குரு அணு ,...லகு அணு ....அணு ...பரமாணு ...விபு அணு ,என ஏழு வகையாக உள்ளன .இதில் .காரிய அணு ,,காரிய காரண அணு..காரண அணு .என மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன .

ஆன்மாக்களின் தன்மைக்கும் ,உயிரின் தன்மைக்கும் தகுந்தாற் போல் மனித தேகம் என்னும் வீடு கட்டிக் கொடுக்கப் படுகின்றது.

இந்த ஏழு விதமான அணுக்களும் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய உடம்பு ,..இந்த ஏழு அணுக்களில்.பஞ்ச பூத அணுக்கள் ஐந்தும் ,  ஆன்மாவும் ,உயிரும் சேர்ந்து  இரண்டு, மொத்தம் ஏழு விதமான அணுக்கள் அடங்கும்.

இதில் ஐந்து மலம் என்னும் செயல்கள் உள்ளன !

பசு என்பது ;----ஐந்து பங்கு  மலங்கள் உள்ளது !
ஜீவன் என்பது;---- மூன்று பங்கு  மலங்கள் உள்ளது !
ஆன்மா என்பது ;--ஒரு பங்கு மலம் உள்ளது ..!
சிவம் என்பது ;----முற்றும் மலம் நீங்கியது !
சுத்த சிவம் என்பது ;--- அருள் நிறைந்தது.!

மேலே கண்ட மலங்கள் நீங்கினால் மரணத்தை வெல்ல முடியும்...இந்த மலத்தை மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது  அறியாமை ,அஞ்ஞானம் என்னும் திரைகளாகும் .

அந்த திரைகள் என்ன என்பதை அகவலில் விளக்கி உள்ளார் .

கரைவின் மா மாயைக் கரும் பெருந் திரையால்
அரைசது மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

பேருறு நீலப் பெருந் திரை அதனால்
ஆருயிர் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

பச்சைத் திரையால பரவெளி அதனை
அச்சுற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

செம்மைத் திரையால் சித்துறு வெளியை
அம்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

பொன்மைத் திரையால பொருளுறு வெளியை
அண்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

வெண்மைத் திரையால் மெய்ப்பதி வெளியை
அண்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

கலப்புத் திரையால கருது அனுபவங்களை
அலப்புற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி !

என்று தெளிவாக வள்ளலார்  விளக்கி உள்ளார்....ஒவ்வொருத் திரைக்கும் இடை வெளி உள்ளது .அந்த  இடை வெளியை நீக்க வேண்டும்...இவற்றை எல்லாம் மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது எது எனில் ..அருட்பெருஞ்ஜோதிதான் மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது ....அதனால்தான்  அருட்பெருஞ்ஜோதியை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும்.....

இந்த திரைகளை நீக்க வேண்டுமானால் ,எது தேவை !  ''அருள்' என்னும்  அமுத திரவம் வேண்டும் ...அமுத திரவம் எங்கு உள்ளது ...ஆன்மாவில் உள்ளது ... ஊன உடம்பை ஒளி உடம்பாக மாற்ற வேண்டுமானால் ,அருள் அமுதம் வேண்டும் .....அந்த அமுதம் ஐந்து வகையாக, ஐந்து சுவையாக உள்ளது ,,

பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள் ;--

1, வது அமுதம் நாக்கின் அடியில் இனிப்புள்ள ஊற்று ஜலம் போல் இருக்கும் !
2, வது அமுதம் உள் நாக்கின் மேல் இளகின இனிப்பு உள்ள சர்க்கரைப் பாகு போல் இருக்கும் !.
3,வது அமுதம் மூக்கு முனையில் காய்ச்சின சர்க்கரைப் பாகு போல் இருக்கும்! 4,வது அமுதம் நெற்றி நடுவில் முதிர்ந்த சர்க்கரைப் பாகு போல் இருக்கும் !
5, வது அமுதம் மகா இனிப்பு உள்ள மணிக் கட்டியாக இருக்கும் !  அதிக குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் !

இந்த ஐந்தாவது அமுதத்தை உண்டவர்கள் என்றும் அழியாத தேக சித்தியைப் பெறுவார்கள் .....

மேலும் இந்த அமுதம் எந்த வகையால் கிடைக்கும் .எப்படி வாழ்ந்தால் கிடைக்கும் என்பதையும்.

பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள் ;---
யோகா அனுக்கிரக பஞ்ச அமுத ஸ்தானங்கள் !

1,வது அமுதம் நாக்கு நுனியில் பக்குவ ஞானத்தால் சிருஷ்டி வல்லபப் பிரஞ்ஞையால் !
2,வது புவன அமுதம் நாக்கு மத்தியில் ,பக்குவ கிரியையால் ஸ்திதி  பிரஞ்ஞை உணர்ச்சியால் !
3,வது மண்டலா அமுதம் ,நாக்கின் அடியில் அக்குவ இச்சையால் சம்மார உணர்ச்சியால் !
4,வது ரகசியா அமிர்தம் உள் நாக்கின் அடியில் பக்குவ திரோபவம் உணர்ச்சியால் !
5,வது மவுனா அமிர்தம் உண்ணாக்குக்கு மேல் ,பக்குவ அனுக்கிரகம் ,அனுக்கிரக உணர்ச்சியால் ,,சுபாவத்தினது அனுபவம் துரிய நிலை !

மேலே கண்ட அமுதத்தை ,மேலே கண்டபடி நம்முடைய தலைப் பாகத்தில் இருந்துதான் பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும்....இந்த அனுபவத்தைப் பெற்றால்தான், ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றி  மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்னும் பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வு கிடைக்கும்..இதற்கு அனுபவ நிலைகள் நிறைய உண்டு ,,

மேலும் வர்ணமாகிய எழுத்தாலும்,வண்ணமாகிய ரூபத்தாலும்,தொழில் ஆகிய பெயராலும் ஆனந்தமாக விரியும்,இவைகள் யாவும் ராகம் என்கிற திரை நீங்கினால் ஒருவாறு தோன்றும்,மேலும் இவைகள் படிப்பால் அறியக் கூடாது ..

அறிவது எப்படி எனில் ;;  ஒழுக்கம் நிரம்பிக் கருணையே வடிவாக நிற்கும் விசார சங்கல்பம் உண்டானால் நாம் தாழும் குணம் வரும் .அத் தருணத்தில் திருவருட் சத்தி பதிந்து அறிவு விளங்கும் ,ஆதலால் இடைவிடாது கருணை நன் முயற்சியில் பழக வேண்டும் .....

கருணை எப்படி எப்போது உண்டாகும்.!

நம்முடைய உடம்பு அசுத்த பூத காரிய அணுக்களால் பின்னப்பட்டது ...அசுத்த பூத காரிய அணுக்களை சுத்த பூத காரிய அணுக்களாக முதலில் மாற்ற வேண்டும் ,,..அதற்கு ஜீவ காருண்யம் என்னும் உயிர் இரக்கம் கொள்ள வேண்டும்...பிற உயிர்களைக் காப்பாற்றினால் நம்முடைய உயிர் காப்பாற்றப் படும்..அதற்கு மேல் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை இடைவிடாது தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்...

உண்மையான இயற்கையான உணர்வோடு,உயிர்களுக்கு உண்டாகும்  பசி, கொலையைத் தவிர்த்து, இந்திரிய ஒழுக்கத்தையும்,கரண ஒழுக்கத்தையும் கடை பிடித்து வாழ்பவர்களுக்கு,முதலில் மேலே  சொல்லிய ஒன்றாவது அமுதமாகிய  இனிப்பு உள்ள ஊற்று ஜலம் போன்ற அமுதம் சுரக்கும். அவற்றை அனுபவித்தவர்களுக்கு   சுத்த தேகம் உண்டாகும்.அவை தான் இம்மை இன்ப வாழ்வு ,இம்மை இன்ப லாபம் என்பதாகும்.....

அதற்கு மேல் ,சாதி,சமயம், மதம், இனம்,குலம்,  நாடு, மொழி,கோத்திரம்,சூத்திரம்,சாத்திரம் ,மார்க்கம்,உயர்வு,தாழ்வு முதலிய  போன்ற வேறுபாடுகள் இல்லாமல்,ஜீவ ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடித்து வாழ்ந்தால், எல்லாம் தானாக நின்றால்  இரண்டாவது அமுதம்,...முன்றாவது அமுதம்,...உட் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்,

அவற்றை உட் கொண்டால் பிரணவ தேகம் என்னும் என்றும் அழியாத ,யாராலும் அழிக்க முடியாத தேகம் கிடைக்கும், தேகம் கண்களுக்குத் , தெரியும் ,பிடிபடாது,அந்த தேகத்திற்கு மறுமை இன்ப வாழ்வு ,...மறுமை இன்ப லாபம் என்று பெயராகும்.

அடுத்து ;--எண்பத்து நான்கு நூறு ஆயிரம் யோனி பேதங்களில் உள்ள ஆன்மாக்களிடமும் இரங்கி ,ஆன்மாவே சபையாகவும் அதன் உள் ஒளியே பதியாகவும்,கண்டு கலந்து பூரணமாக நின்றால் ,நான்காவது அமுதமும்,ஐந்தாவது அமுதமும் ,சுரக்கும்.அந்த அமுதத்தை அருந்தியவர்களுக்கு ,சுத்த தேகம்,..பிரணவ தேகம்..ஞான தேகம் ..என்னும் முத்தேக சித்தி கிடைக்கும்.அதற்குத்தான் பேரின்ப வாழ்வு,பேரின்ப லாபம் .என்பதாகும்....

இந்த ஐந்து வகையான அமுதமும் பூரணமாக அனுபவித்தவர்களுக்கு ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் அடைந்து ,ஒளி தேகம் பெற்று ,கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயம் ஆகலாம் ....

அந்த அருள் ஆன்மாவில் இருந்து சுரக்கும் போது உடம்பு என்னவெல்லாம்  மாற்றம் அடையும் என்பதை ,,அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ளார் ..அவற்றைப் பார்ப்போம் ;---

தோல் எல்லாம் குழைந்திடச் சூழ் நரம்பு அனைத்தும்
மேல் எலாம் கட்டவை விட்டு விட்டு இயங்கிட

என்பு எலாம் நெக்கு நெக்கி இயல் இடை நெகிழ்ந்திட
மென்புடைத் தசை எலாம் மெய் உறத் தளர்ந்திட

இரத்தம் அனைத்தும் உள் இறுகிடச் சுக்கிலம்
உரத்து இடை பந்தித்து ஒரு திரள் ஆயிட

மடல் எலாம் மூளை மலர்ந்திட அமுதம்
உடல் எலாம் ஊற்று எடுத்து ஒடி நிரம்பிட

ஒண்ணுதல் வியர்த்திட ஒளி முகம் மலைந்திடத்
தண்ணிய உயிர்ப்பினில் சாந்தம் ததும்பிட

உண்ணகை தோற்றிட உரோமம் பொடித்திடக்
கண்ணில் நீர் பெருகிக் கால் வழிந்து ஓடிட

வாய் துடித்து அலறிட வளர் செவித் துணைகளில்
கூயிசைப் பொறி எலாம் கும்மெனக் கொட்டிட

மெய் எலாம் குளிந்திட மென் மார்பு அசைந்திடக்
கை எலாம் குவிந்திடக் கால் எலாம் சுலவிட

மனம் கனிந்து உருகிட மதி நிறைந்து ஒளிர்ந்திட
இனம் பெறும் சித்தம் இயைந்து களித்திட

அகங்காரம் ஆங்காங்கே அதிகரிப்பு அமைந்திடச்
சகங் காண உள்ளம் தழைத்து மலர்ந்திட

அறிவு உரு அனைத்தும் ஆனந்தம் ஆயிடப்
பொறி யுறும் ஆனம தற்போதமும் போயிடத்

தத்துவம் அனைத்தும் தாம் ஒருங்கே ஒழிந்திடச்
சத்துவம் ஒன்றே தனித்து நின்று ஓங்கிட

உலகு எலாம் விடயம் உளவு எலாம் மறைந்திட
அலகிலா அருளின் ஆசை மேற் பொங்கிட

என்னுளத்து எழுந்து உயிர் எல்லாம் மலர்ந்திட
என்னுளத்து ஓங்கிய என்தனி அன்பே

பொன்னடி கண்டு அருள் புத்தமுத உணவே
என்னுளத்து எழுந்த என்தனி அன்பே

தன்னையே எனக்குத்  தந்து அருள் ஒளியால்
என்னை வேதித்த எனதனி அன்பே

என்னுளே அரும்பி என்னுளே மலர்ந்து
என்னுளே விரிந்த என்னுடை அன்பே

என்னுளே விளங்கி என்னுளே பழுத்து
என்னுளே கனிந்த என்னுடை அன்பே

தன்னுளே நிறைவுறு  தரம் எலாம் அளித்தே
என்னுளே நிறைந்த என்தனி அன்பே

துன்புள அனைத்தும் தொலைத்து எனது உருவை
இன்புரு வாக்கிய என்னுடை அன்பே

பொன்னுடம்பு எனக்குப் பொருந்திடும் பொருட்டாய்
என்னுளங் கலந்த என்தனி அன்பே !

என்னும் அகவல்  வரிகளில் உடல் மாற்றத்தைப் பற்றி  தெளிவாக அனுபவித்து தெரிவித்து உள்ளார் நமது அருள் வள்ளலார் ....

தொடரும் ;---

ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.


வேதம் ஆகமம் !

வேதம் ஆகமங்கள் இரண்டு வகை!

 வேதம் ஆகமங்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் வள்ளலார் .

இந்தியரவில் உள்ள வேதம் ஆகமங்கள் தனியாகவும் .

வெளிநாட்டில் தோன்றிய வேதம் ஆகமங்கள் வேறாகவும் பிரிக்கின்றார் .

வள்ளலார் சூட்சுமமாக சொல்லுகின்றார் இந்து வேதம் ஆகமங்களில் மாத்திரம் தான் ஏமசித்தி ,தேக சித்தி,  ஞான சித்தி முதலிய சித்திகளைசித்திகளைச் சொல்லி இருக்கின்றது .

மற்ற எந்த சமயங்களிலும் மேற்படி சித்திகளையும் சாகாக் கல்வியையும் சொல்ல வில்லை என்கிறார்

ஒரு வேளை அப்படி இருக்கிறதாகக் காணப்படும் ஆகில் அது இந்து வேதம் ,ஆகமங்களில் சொல்லி இருப்பதின் ஏக தேசங்கள் என்பது உண்மை என்கிறார் .

கிருத்தவ மதம் .இஸ்லாம் மதம் இரண்டிற்கும் அவர்களின் நூலுக்கு வேதம் ,ஆகமங்கள் என்றும் பெயர் வழங்கப் படுகிறது .

அந்த வேதம் ,ஆகமங்களை வள்ளலார் சூதாக சொல்லி உள்ளதாக சாடுகின்றார் , ஏன் எனில் அவர்களின் வேதங்கள் ஆகமங்கள் உயிர்களை கொலை செயவதற்கு தடையாகவும் இல்லை .மாமிசம் அதாவது புலால் உண்பதற்கும் தடையாக இல்லை .

கொலைக்கு  காரண காரியமாக உள்ளது எனபதால் மிகவும் வேதனை யுடன் திட்டு கின்றார் .

வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ள பாடல்கள் !

வேதம் ஆகமங்கள் என்று வீண் வாதம் ஆடுகின்றீர்
வேதாகமத்தின் விளைவு அறியீர் . . சூதாகத்
சொன்னது அலால் உண்மை வெளி தோன்ற உரைத்தது இல்லை
என்ன பயனோ இவை !

என்று சொல்லுகின்றார் .

அடுத்து :-- அண்ணிய உலகினர் ஆகிய மதங்களும் உண்மை இறைவன் யார் ? என்பது தெரியாது உளறுகிறார்கள் என்கிறார் ____ பாடல் !

நண்ணிய மத நெறி பல பல வகையே
நன்று அற நின்றன செனறன சிலவே
அண்ணிய உலகினர் அறிகிலர் நெடு நாள்
அலை தருகின்றனர் அலைவற மகனே
புண்ணியம் உறு திரு அருள் நெறி இதுவே
பொது நெறி என அறிவுற முயலுதி நீ
தண்ணிய அமுது உணத் தந்தனம் என்றாய்
தனி நடராஜ என் சற்குரு மணியே !

என்றும் பதிவு செய்து உள்ளார் .


புதன், 21 செப்டம்பர், 2016

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே !

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே !
எல்லோரும் படிக்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
எல்லோரும் பேசத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
பணம் சம்பாதிக்க தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.!
பொருள்களை  சம்பாதிக்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
பதவியை சம்பாதிக்க தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
புகழை சம்பாதிக்க தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !.
காதல் செய்யத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.!
திருமணம் செய்யத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !.
குடும்பம் நடத்த தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
குழந்தையைப் பெற்றுக் கொள்ளத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.!
அழகு அழகுவாய்  வீடு கட்டத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்,!
விதவிதமாய் கார்கள் வாங்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.
பணத்தை மறைத்து வைக்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.!
விதவிதமாய் நகைகள் வாங்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள்.!
வெளி நாடுகளை சுற்றிப் பார்க்கத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
அறிவியலைத் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !
மற்றைய எல்லாம் தெரிந்து இருக்கின்றார்கள் !.
துன்பம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ தெரிந்து கொள்ளவில்லை !.
ஆன்மீகம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை !
உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
நம்முடைய வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
நாம் எங்கு இருந்து வந்தோம் ,மீண்டும் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
அருளைப் பெரும் வழியைத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை!.
அருளைக் கொடுப்பவர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை !.
அருள் என்றால் என்ன ? என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
நரை,திரை,மூப்பு ,பயம் ,மரணம் இல்லாமல் வாழும் வழியைத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
மரணத்தை வெல்லும் வழியைத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
மரணம் இல்லாமல் வாழலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை.!
வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் ;--
வையத்தீர் வான் அகத்தீர் மற்றகத்தீர் உமது
வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ்க்கை என மதித்து மயங்காதீர்
மையகத்தே உறும் மரண வாதனையைத் தவிர்த்த
வாழ்க்கையதே வாழ்க்கை என மதித்து அதனைப் பெறவே
மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்திடுமின் எனது
மெய்ப் பொருளாம் தனித் தந்தை இத்தருணம் தனிலே
செய் அகத்தே வளர் ஞான சித்திபுரம் தனிலே
சித்தாடல் புரிகின்றார் திண்ணம் இது தானே !
வாழ்க்கை என்பது என்ன ? எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற எல்லா உண்மைகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் என்னும், வடலூர் ஞான சித்திபுரம் என்னும் இடத்திற்கு வந்தால் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்கின்றார்.
ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

சுத்த சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன ?

சுத்த சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன ?

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள  சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது ,சாதி, சமயம் மதங்களை கடந்தது,

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள சிவம் வேறு,! சமய மதங்கள் சொல்லிய சிவன் வேறு ...வள்ளலார் சொல்லிய சிவம் என்பது அருட்பெருஞ் ஜோதியைக் குறிப்பது,...மக்கள் இரண்டும் ஒன்று நினைத்து விடுவார்கள் என்றுதான் 'சுத்த சிவம் 'என்று பெயர் வைத்து உள்ளார் ..சுத்த சிவம் என்பது அருட் பெரு வெளியில் உள்ள அருள் ஒளியைக் குறிப்பதாகும்...

மேலும் சிவம் ,என்பது வேறு ...சிவன் என்பது வேறு ..ம் ,,க்கும் .ன் ,னுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது.

அடுத்து நடராஜர் என்பது சமய மதங்கள் சொல்லிய சிதம்பரம் நடராஜர் அல்ல ...சிற்றம்பலம் என்னும் அருட் பெரு வெளியில் உள்ள .அருட்பெருஞ்ஜோதி நடராஜ பதியே என்று ''நடராஜ பதி மாலை ''என்ற தலைப்பில் 34,பாடல்கள் உள்ளன அதைப் படித்துப் பாருங்கள் ,வள்ளலார் சொன்ன நடராஜர் யார் ? என்பது தெரியும்,

அதிலே வள்ளலார்.... தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததின் நோக்கத்தைப் பற்றி ஒரு பாடல் பதிவு செய்து உள்ளார் ..

பேருற்ற உலகில் உறு சமய மத நெறி எல்லாம்
பேய்ப் பிடிப்புற்ற பிச்சுப் பிள்ளை
விளையாட்டு என்று என உணர்ந்திடாது உயிர்கள்
பல பேதம் உற்று அங்கும் இங்கும்
போர் உற்று இறந்து வீண் போயினர்
இன்னும் வீண் போகாத படி விரைந்தே
புனிதம் உறு ''சுத்த சன்மார்க்க '' நெறி காட்டி
மெய்ப் பொருளினை உணர்த்தி எல்லாம்
ஏறுற்ற சுகநிலை அடைந்திடப் பரிதி நீ
என் பிள்ளை யாதலாலே
இவ்வேலை புரிக என்று இட்டனன்
மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே
நீருற்ற வொள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள்
நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே
நிர்க் குணானந்த பர நாதாந்த வரை யோங்கும்
நீதி நடராஜ பதியே !

என்னும் பாடல் வாயிலாக நடராஜ பதி யார் என்பதை தெளிவுப் படுத்து கின்றார் ......அடுத்து ஞான சரியை என்னும் தலைப்பில் 27,வது பாடலில் சன்மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பதிவு செய்து உள்ள பாடல்,

சன்மார்க்கப் பெருங் குணத்தார் தம்பதியை என்னைத்
தாங்குகின்ற பெரும் பதியைத் தனித்த சபாபதியை
''நன்மார்க்கம்'' எனை நடத்திச் சன்மார்க்க சங்கம்
நடுவிருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனைப்
''புன் மார்க்கர்  '' அறிவு அரிதாம் புண்ணியனை ஞான
பூரணப் மெய்ப் பொருளாகிப் பொருந்திய மாமருந்தை
அன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி அம்பலத்தே நடஞ் செய்
அருட்பெருஞ்ஜோதியை உலகீர் தெருட் கொளச்சார் வீரே !

என்று அனைவருக்கும் புரியும் படை எழுதி வைத்து உள்ளார் ..பாடல்களை ஊன்றி படித்தால் உண்மை விளங்கும்.

மேலும் உரை நடைப்பகுதியில் சுத்த சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கம் தந்து உள்ளார் .அதில் ஒருப்பகுதி !

சாத்திய நிலை !

சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்கே சாத்தியம் கை கூடும் ! என்றும்  சாகாத நிலையைப் பெற்றுச் சர்வ சித்தி வல்லபமும் பெறக்கூடும் ..

மற்றச் சமய ,மத மார்க்கங்கள் எல்லாம் ''சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குச் செல்லக் கீழ் படி ,ஆதலால் ,அவற்றில் ஐக்கியம் என்பதே இல்லை.''தாயுமானவர்'' முதலானவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கி அல்லர் ...மத சன்மார்க்கி என்று ஒருவாறு சொல்லலாம் ,இதில் நித்திய தேகம் கிடையாது .இது சாதக மார்க்கமே அன்றிச் சாத்தியம் அல்ல ....நாளைச் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும் போது இவர்கள் யாவரும் ,உயிர் பெற்று மீளவும் வருவார்கள் .

முன் இருந்த அளவைக் காட்டிலும் விஷேச ஞானத்தோடு ''சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு உரியவர்கள் ஆகி வருவார்கள்.பின் சாத்தியர்களாய் இரண்டறக் கலப்பார்கள் ...என்பதை தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்கள் ..இன்னும் திரு அருட்பாவில் பாடல்களிலும் உரை நடப்பகுதிகளிலும் தெளிவாக விளக்கம் தந்து உள்ளார் ...

மேலும் சன்மார்க்க கொள்கை !என்னும் தலைப்பில் ;--

சர்வ சித்தியை உடைய தனித் தலைமைப் பதியாகிய ஆண்டவரை வேண்டித் தபசு செய்து சிருட்டிக்குஞ் சித்தியைப் பெற்றுக் கொண்டவன் ''பிரமன்'' ;,சிருட்டி திதி,ஆகிய சித்தியைப் பெற்றுக் கொண்டவன்,''விஷ்ணு'' ,...சிருட்டி,திதி,சங்காரம்,ஆகிய சித்தியைப் பெற்றுக் கொண்டவன் ,''ருத்திரன்''..

இவர்கள் ஏற்படுத்திய சமய மார்க்கங்களை அனுட்டிக் கின்றவர்கள் .இவர்களை அந்த அந்த சமயங்களுக்குத் தெய்வங்களாக வணங்கி வழிபாடு செய்து வந்தார்கள்.இம் ''மூர்த்திகளுடைய சித்திகள்'' சர்வ சித்தி உடைய கடவுள் சித்தியின் இலேசங்கள் ! ''அதில் ஏக தேசம் கூட அல்ல'' ...ஆகையால் ,இவர்கள் அந்தச் சர்வ சித்தியை உடைய {அருட்பெருஞ்ஜோதி } கடவுளுக்கு ஒப்பாகார்கள்...கோடி கோடிப் பங்கு தாழ்ந்த தரத்தில் இருக்கின்றார்கள் .

ஆகையால் ,சமயத் தெய்வங்களை வழிபாடு செய்து ,அந்தச் சமயத் தெய்வங்களிடம் பெற்றுக் கொண்ட அற்ப சித்தியில் அவர்கள் மயங்கி, மகிழ்ந்து, அகங்கரித்து ,மேலே ஏற வேண்டிய படிகள் எல்லாம் ஏறிப் ''பூரண'' சித்தியை அடையாமல் ,தடைப்பட்டு நிற்றல்போல் நில்லாமல் ...''சர்வ சித்தியை உடைய கடவுள் ஒருவர் ''உண்டு என்றும் .அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதியர்  என்றும்'',.அவரை உண்மை அன்பால் வழிபாடு செய்து பூரண சித்தியைப் பெற வேண்டும் என்றும்.பின்பற்றிக்  கொள்ள வேண்டுவது சுத்த சன்மார்க்கத்தவர்கள் உடைய கொள்கை ....இதை ஆண்டவர் தெரிவித்தார் ..என்று வள்ளலார் சொல்லி எழுதி வைத்து உள்ளார் .....

நாம் தான் உண்மையை அறிந்து வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நான் சன்மார்க்கத்தை குழப்ப வரவில்லை ..வளர்க்க வந்துள்ளேன்...குழம்பி உள்ளவர்கள் தெளிவு அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் ..வள்ளலாரின் விருப்பமும் அதுதான்....

வள்ளலார் சொன்ன சிவம் ,,வேறு ...சமய மதங்கள் சொல்லிய சிவன் வேறு...அதேபோல் வள்ளலார் சொன்ன நடராஜர் வேறு ,,சமய மதங்கள் சொல்லிய நடராஜர் வேறு .../வள்ளலார் சொல்லிய அருட்பெருஞ்ஜோதி  நடராஜர் ,,சமய மதங்களைக் கடந்தவர் ..எல்லோருக்கும் பொதுவானவர் .அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் ....

யார் மீதும் எனக்கு வருத்தம் இல்லை .நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய ஆன்மநேய உடன் பிறப்புக்கள் .

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
சுத்த சன்மார்க்கம் சுக நிலைப் பெருக !

இன்னும் விரிக்கில் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும்.

ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல் .    

செவ்வாய், 20 செப்டம்பர், 2016

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !  

வள்ளலார் ஆரம்ப காலத்தில் நான்  பின் பற்றி வந்த, சமய மத மார்க்கங்கள்,மற்றும் சமய மத  தெய்வங்கள் , யாவும் பொய்யானது என்பதை உணர்ந்து ,அவைகள் யாவும் துன்மார்க்கம் என்பதை அறிந்து .அனைத்தையும் தொலைத்து விட்டேன்,நீங்களும் என்னைப்போல் தொலைத்து விட்டு வாருங்கள்...

இப்போது இறைவனால் தோற்றுவிக்கப் பட்ட உண்மையான மார்க்கம் தான் 'சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் ' ''என்ற உண்மையான மார்க்கமாகும்..இந்த மார்க்கத்தை கண்டு வானத்தில் உள்ள வானாட்டார்களும் போற்றி மகிழ்ந்து கொண்டு உள்ளார்கள் ...நீங்களும் உண்மையை உணர்ந்து நன்மார்க்கம் என்னும் சன்மார்க்கத்தைப் பின்பற்றி  போற்றி மகிழ்ந்து வாழ்ந்து மரணத்தை வென்று வாழ்வாங்கு வாழ அனைவரையும் அழைக்கின்றார் நம்முடைய வள்ளலார் .

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல்கள் ....
                 
சுத்த சிவ நிலை என்னும் தலைப்பில் '--பாடல் 20,,  

துன்மார்க்கம் எல்லாம் தொலைத்து விட்டேன் ...
சுத்த சிவ சன்மார்க்க சங்கம் தலைப் பட்டேன் ,,,,
என்மார்க்கம் நன் மார்க்கம்  என்றே வான் நாட்டார்
புகழ்கின்றார் ..மன் மார்க்கத்தாலே மகிழ்ந்து      

அடுத்த பாடல் ;----
பன் மார்க்கம் எல்லாம் பசை அற்று ஒழிந்தனவே ...
சன்மார்க்கம் ஒன்றே தழைத்த்துவே ...சொன் மார்க்கத்தில்
எல்லா உலகும் இசைந்தனவே எம் பெருமான் ..
கொல்லா நெறி அருளைக் கொண்டு .....என்கின்றார் ..

அடுத்த பாடல் ;----
சாதி குலம் என்றும் சமய மதம் என்றும்
உப நீதி இலா ஆச்சிரம நீட்டு என்றும்
ஓதுகின்ற பேய் ஆட்டம் எல்லாம் பிதிர்ந்து ஒழிந்த்துவே
பிறர் தமது வாயாட்டம் தீர்ந்தனவே மற்று ...

இன்று தொடங்கி இங்கே எம்பெருமான் எந்நாளும்
நன்று துலங்க நடம் புரிவான் ---என்றும் என் சொல்
சத்தியம் என்று எண்ணிச் சகத்தீர் அடைமின்கள்
நித்தியம் பெற்று உய்யலாம் நீர் .!

என்று பல பாடல்கள் வாயிலாக நம்மை எல்லாம் அழைக்கின்றார் , .

இப்படி நூற்றுக்கணக்கான பாடல்கள் வாயிலாக தெரியப் படுத்தி உள்ளார் ,தெளிவுப் படுத்தி உள்ளார் .....படித்து பயன் பெறுவோம்  ....

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல் .

சுத்த சன்மார்க்கம் !

சுத்த சன்மார்க்கம் !
வள்ளலார் சொன்னது உண்மை மார்க்கம் .அதற்கு வள்ளலார் வைத்து உள்ள பெயர் "சமரச சுத்த� சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் "என்று பெயர் வைத்து உள்ளார்
இந்த மார்க்கத்தின் வழியாகத்தான் இறைவன் உண்மையான கருத்துக்களை உலகிற்கு .வள்ளலார் மூலமாக வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகின்றார் .
எனவே உலகில் உள்ள மார்கங்கள் அனைத்தும் துன்மார்கத்தையே போதிக்கின்றது .போதித்து உள்ளது .
வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !
சன்மார்க்கம் நன்மார்க்கம் நன்மார்க்கம் !
சகமார்க்கம் துன்மார்க்கம் துன்மார்க்கம் !
என்று வள்ளலார் சொல்லி உள்ளார் .
அதற்கு மேலும் சொல்லுகின்றார்
நடராஜர் பாட்டே நறும் பாட்டு
ஞாலத்தார் பாட்டு எல்லாம் வெறும் பாட்டே !
சிதம்பரப் பாட்டே திருப்பாட்டு
ஜீவர்கள் பாட்டு எல்லாம் தெருப்பாட்டு "!
அம்பலப் பாட்டே அருட்பாட்டு
அல்லாத பாட்டு எல்லாம் மருட்பாட்டு !
என்று நிறைய பாடல்கள் பதிவு செய்துள்ளார் .
சாதி சமயம் மதம் போன்ற கலவை இல்லாத ஒரே மார்க்கம் ,வள்ளலார் தோற்றுவித்த" சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் "என்னும் மார்க்கமாகும் .
இங்கு வந்தால் மட்டுமே அசுத்தம் நீங்கி சுத்தம் உள்ளவர்களாக வாழ முடியும் .
ஆன்ம நேயன்� ஈரோடு கதிர்வேல்